Livets början

Principen om alla människors lika värde är ofta en grundläggande utgångspunkt för etiska överväganden. Men detta ställningstagande är inte fritt från värderingskonflikter. En central fråga som aktualiseras i samband med etiska frågor i livets början gäller vid vilken tidpunkt människovärdet inträder. Tre olika uppfattningar brukar föras fram:

  • En ståndpunkt är att människovärdet inträder vid befruktningen, när äggcell och spermie sammansmälter och den/de blivande individernas unika DNA-uppsättning bestäms.
  • En annan uppfattning är att det inte är meningsfullt att tala om människovärde förrän det befruktade ägget efter flera celldelningar fäster vid livmoderväggen, vilket sker ca tio dygn efter befruktningen, och det inte längre kan bli tvillingar.
  • Ett tredje synsätt är att tillblivelsen av det mänskliga livet är en process, där embryots/fostrets skyddsvärde växer i takt med att det utvecklas.

För att argumentera för någon av dessa ståndpunkter hänvisas ofta till olika vetenskapliga fakta. Men ställningstagandet till frågan om när människovärdet inträder vilar aldrig enbart på fakta utan alltid också på värderingar.

Oavsett vilken ståndpunkt man intar i frågan om när människovärdet inträder, råder enighet om att det är viktigt att det finns gränser för vilka åtgärder man får vidta med befruktade ägg, embryon och foster.

Underteman
Abort
Assisterad befruktning
Fosterdiagnostik
Surrogatmoderskap