Barns ställning

FN:s barnkonvention

FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. Från den 1 januari 2020 är barnkonvention svensk lag. Konventionen innehåller bestämmelser om bland annat barns rätt till liv, utveckling, hälsa och självbestämmande:

  • Vid alla åtgärder som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa (artikel 3).
  • Konventionsstaterna erkänner varje barns inneboende rätt till livet och ska till det yttersta av sin förmåga säkerställa barnets överlevnad och utveckling (artikel 6).
  • Alla barn ska ha rätt att fritt uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad (artikel 12)
  • Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till bästa möjliga hälsa och tillgång till hälso- och sjukvård och rehabilitering och ska sträva efter att säkerställa att inget barn berövas sin rätt att ha tillgång till sådan hälso- och sjukvård. (artikel 24)
Övriga regelverk

I 1 kap. 2 § regeringsformen slås fast att det allmänna ska verka för att barns rätt tas till vara. Enligt föräldrabalken (1949:381) har barn rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran och ska behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kränkande behandling (6 kap. 1 § föräldrabalken). När hälso- och sjukvård ges till barn ska barnets bästa särskilt beaktas (1 kap. 8 § patientlagen respektive 5 kap. 6 § hälso- och sjukvårdslagen)