Uttalande angående etiska aspekter på spermiedonation och assisterad befruktning

Kommentar med anledning av uppgiften om att svenska kliniker säljer donerade spermier till utlandet och att en donator därigenom kan ge upphov till fler än 50 barn.

I en artikel i Dagens Nyheter, fredagen den 10 februari 2023, framkommer att en nordisk spermiebank säljer spermier till andra länder. Detta gäller spermier där gränsen har uppnåtts för hur många barn donatorn får ge upphov till i Sverige. Donatorerna själva ska ha blivit informerade och samtyckt till försäljningen. Däremot förefaller inte kliniken ha informerat föräldrar som behandlats med spermier från kliniken, om att detta har skett eller kan ske.

I Sverige får varje donator enbart ge upphov till barn i sex familjer. Flera andra länder i Europa har liknande maxgränser. Det finns dock inga gränser för hur många barn som en donator totalt kan ge upphov till när spermierna används i olika länder. Det aktuella företaget har satt som gräns att en donator får bidra till barn i max 25 familjer världen över.

Artikeln i Dagens Nyheter väcker flera etiska frågor.

I litteraturen anges främst två medicinska skäl till att man vill begränsa antalet barn från en och samma donator. Det ena är att minska risken för att halvsyskon bildar familj, det andra är att minska risken för att ärftliga sjukdomar sprids i befolkningen. 

Det är också viktigt att beakta de psykologiska konsekvenserna för såväl barnen och föräldrarna som donatorn. Frågor om genetiskt ursprung och släktskap är betydelsefulla för många människor. En del av de barn som har tillkommit genom donation av ägg eller spermier kan vilja träffa donatorn och sina genetiska halvsyskon. En och samma donator kan ha svårt att ta emot och ge ett bra bemötande till ett mycket stort antal donatorbarn. Det torde också ur barnets och föräldrarnas perspektiv vara stor skillnad på att ha genetiska halvsyskon i sex eller 25 andra familjer.

Smer anser att:

  • spermier från donatorer som uppnått sin maxgräns i Sverige inte bör säljas till utlandet, av etiska, medicinska och psykologiska skäl. Det strider mot intentionerna i gällande reglering och riktlinjer, såväl i Sverige som i flera andra europeiska länder.
  • föräldrar som fått barn eller är under behandling vid aktuell klinik måste få tydlig information om att maxgränsen för antal barn per donator som gäller i Sverige kan komma att överskridas, och att distribution av spermier till andra länder har skett och kan ske.

Uttalandet har beslutats av Statens medicinsk-etiska råd per capsulam den 13 februari 2023.