Om Smer

Statens medicinsk-etiska råd (Smer) är ett av regeringen tillsatt organ som har till uppgift att belysa medicinsk-etiska frågor ur ett övergripande samhällsperspektiv. I rådet ingår ordförande, åtta företrädare för de politiska partierna och tio sakkunniga.

Bakgrund

Regeringen beslutade 1985 att inrätta ett medicinsk-etiskt råd. Rådets uppgift är att ge vägledning till regering och riksdag. Rådet ska mot bakgrund av den snabba utvecklingen bedöma konsekvenserna för människovärdet och den mänskliga integriteten i samband med medicinsk forskning, diagnostik och behandling. Beslutet hade föregåtts av ett antal motioner i riksdagen.

Under första hälften av 1980-talet pågick ett antal utredningar, som aktualiserade många svåra etiska frågor. Det gällde t.ex. ett nytt dödsbegrepp, genetisk integritet och befruktning utanför kroppen. Flera riksdagsledamöter motionerade då om behovet av att få ökad kunskap om hur man etiskt kunde analysera de frågor som den medicinska och biologiska forskningen väckte.

Sverige var det andra landet i Europa som etablerade ett rådgivande nationellt organ. Det första var Frankrike.

Under senare år har många länder världen över inrättat motsvarande funktion. Sverige är dock ett av få länder som har politiskt valda företrädare i sitt råd.