Regelverket för embryoforskning behöver ses över

I en skrivelse rekommenderar Statens medicinsk-etiska råd (Smer) en översyn av de nuvarande reglerna för forskning på mänskliga embryon. Regelverket behöver uppdateras för att spegla den vetenskapliga utvecklingen inom embryo- och stamcellsforskning.  

Statens medicinsk-etiska råd, Smer, analyserar i en skrivelse till regeringen etiska frågor som väcks av den senaste tidens utveckling inom embryo- och stamcellsforskningen. Två frågor står i fokus för diskussionen. Den första gäller huruvida nuvarande gräns för forskning på mänskliga embryon, 14 dagar, bör förlängas. Den andra rör behovet av att reglera forskningen på så kallade embryomodeller.

När 14-dagarsregeln formulerades var det inte möjligt att odla embryon så länge som två veckor. På senare tid har tekniker utvecklats som gör det möjligt att odla mänskliga embryon i ett laboratorium längre än 14 dagar. Att kunna forska längre än 14 dagar skulle göra det möjligt att få kunskap om en period under embryoutvecklingen som idag är relativt outforskad, vilket kan ge ökade möjligheter att behandla infertilitet och förebygga medfödda sjukdomar.

Smer föreslår att den nuvarande gränsen för forskning på mänskliga embryon, 14 dagar, förlängs till 28 dagar. Smer menar att en förlängning av tiden som forskning på mänskliga embryon är tillåten är förenlig med respekten för embryots skyddsvärde förutsatt att forskningen sker för angelägna syften. För att säkerställa att så är fallet anser Smer att den etiska prövningen av forskning på mänskliga embryon bör skärpas.

Smer uppmanar också regeringen att utreda en reglering av forskning på mänskliga embryomodeller. Embryomodeller består av stamceller som omprogrammerats och kombinerats för att efterlikna olika stadier i den embryonala utvecklingen och kan utgöra ett alternativ till embryon i forskningen. Det sker en snabb utveckling på området och idag kan de mest avancerade embryomodellerna genomgå flera av de utvecklingssteg som ett embryo på motsvarande utvecklingsnivå genomgår. Trots likheterna med embryon betraktas forskning på mänskliga embryomodeller legalt som vilken annan forskning på mänskliga celler och vävnader.

Smer anser att forskning på mänskliga embryomodeller bör bli föremål för en ändamålsenlig etikprövning. Det gäller i synnerhet sådana embryomodeller som potentiellt kan ha utvecklingsförmåga. Det bör enligt rådet också övervägas att låta den föreslagna gränsen för embryon på 28 dagar även omfatta sådana embryomodeller.

Smer menar vidare att det bör vara förbjudet att implantera en embryomodell i en kvinnas kropp med tanke på riskerna för kvinnan och den eventuella framtida individiden.

Läs skrivelsen.