Genetiska självtester

Det finns ett antal företag utanför hälso- och sjukvården som erbjuder genetiska analyser direkt till konsumenter, så kallade genetiska självtester. Tjänsterna omfattar analyser av genvarianter som påvisar förekomst eller risk för en rad olika sjukdomar samt eventuellt släktskapsförhållanden och vissa egenskaper. Man kan också få reda på om man är bärare av vissa sjukdomsanlag som kan föras vidare till sina barn (anlagsbärartest).

Genetiska självtester har ofta kritiserats för att ge inkorrekta eller missvisande svar. Informationen som erhålls från en sådan analys kan också vara svår att tolka utan tillgång till professionell genetisk vägledning. Som konsument kan det vara bra att veta att det saknas lagstiftning som specifikt reglerar genetiska självtester. Innan man låter utföra ett genetiskt självtest bör man tänka igenom vilka konsekvenser detta kan medföra, se avsnitt om etik under Genetiska analyser.