Norska etikrådet förordar 28-dagarsgräns för embryoforskning

Smers motsvarighet i Norge, Bioteknologirådet, analyserar i ett uttalande frågan om den gräns för forskning på mänskliga embryon som tillämpas i många länder, 14 dagar, bör utvidgas. Av rådets 15 medlemmar anser 9 att det bör vara tillåtet att forska på mänskliga embryon till och med dag 28, samt att det bör finnas en möjlighet att söka dispens från 28-dagarsgränsen efter särskild prövning.

Embryon som enligt norsk lagstiftning får användas för embryoforskning är sådana som blivit över vid IVF. Dessa embryon kommer under alla omständigheter att destrueras. Ur etisk synpunkt anser majoriteten av rådsmedlemmarna att den avgörande frågan är om embryot har egenskaper som gör att det kan komma till skada eller kränkas på annat sätt. Ett embryo som skall destrueras har i den aktuella tidsperioden inte sådana egenskaper, anser man. Därför väger intresset av att kunna erhålla ny kunskap över.

Tidigare i år tog Smer i en skrivelse till regeringen ställning för en förlängning av gränsen för forskning på mänskliga embryon till 28 dagar.