nanospiral

Nanoteknik

Nanoteknik handlar om att hantera materia på nanometerskalan och innebär en medveten framställning av strukturer som tar till vara mekaniska, optiska, elektriska och magnetiska och andra egenskaper som uppstår på nanometernivå. Nanotekniken erbjuder lovande möjligheter inom många områden. Inom hälso- och sjukvård håller det exempelvis på att utvecklas känsligare metoder för diagnostik, nya former av målinriktade läkemedel för behandling av cancer och andra sjukdomar och material med nya egenskaper som kan användas för att läka kroppen. Men nanoteknik skulle också kunna användas för att förbättra olika mentala och fysiska egenskaper hos människor (se tema om enhancement).

Det finns kunskapsluckor kring nanoteknikens risker vad gäller exempelvis olika nanomaterials celltoxicitet samt deras upptag, fördelning och utsöndring i kroppen. Vissa nanopartiklar kan passera blod- och hjärnbarriären och andra verkar kunna gå genom huden. Man vet ännu inte vad detta innebär för människan. På miljösidan behövs mer kunskap om nanomaterialens spridning, fördelning och omvandling i omgivningen. Det finns också en oro för att eventuella problem och risker kopplade till nanoteknik inte upptäcks förrän långt efter en exponering.

En anledning till att riskerna inte är kända är att man inte vet om existerande testmetoder är lämpliga för att undersöka hälso- och miljöfarlighet av olika nanomaterial.

Kunskapsluckor avseende riskerna med nanoteknik skapar problem vid utförandet av den kliniska forskningen och för deltagande patienter att ge informerat samtycke. Annan etisk problematik på området kan vara huruvida man bör tillhandahålla och erbjuda förfinad nanomedicinsk diagnos för tillstånd där ingen lämplig behandling finns att tillgå. Nanoteknikens möjligheter att optimera och förbättra den mänskliga kapaciteten aktualiserar vidare frågor om vad det innebär att vara människa och hur samhället ser på prestationer och funktionsnedsättningar.