Smer analyserar stamcellsbaserade embryomodeller

Embryomodeller är en teknologi under snabb utveckling där stamceller omprogrammeras och kombineras för att skapa modeller som efterliknar olika skeden av den tidiga embryoutvecklingen. Syftet är att kunna vinna ny kunskap om orsaker till infertilitet och medfödda sjukdomar och samtidigt undvika de etiska, juridiska och praktiska begränsningar som finns när det gäller forskning på riktiga mänskliga embryon.

I takt med att alltmer avancerade modeller utvecklas som blir mer och mer lika riktiga embryon väcks dock nya etiska frågor. Statens medicinsk-etiska råd, Smer, analyserar i ett pågående projekt etiska frågor kopplade till embryomodeller och andra frågor som rör forskning på mänskliga embryon. Projektet syftar till att ta ställning till om regelverket för forskning på mänskliga embryon behöver anpassas mot bakgrund av den biotekniska utvecklingen.

I Smers publikation Kort om Embryomodeller ges en översikt över de etiska, juridiska och sociala aspekterna av embryomodeller.

Sveriges Radios Vetenskapsredaktion intervjuade Smer den 29 augusti 2023 med anledning av nyheten om att den hittills mest avancerade mänskliga embryomodellen utvecklats av forskare i Cambridge.