omslag-robotar-besk-711×379

E-hälsa och välfärdsteknik

Med e-hälsa menas att använda digitala verktyg och utbyta information digitalt för att uppnå och bibehålla hälsa. Digitala vårdcentraler, elektroniska journalsystem, e-recept, nätjournaler samt webbaserade system för att jämföra vårdgivare, boka vård och kommunicera med vårdpersonal är exempel på tillämpningar inom e-hälsa.

Genom e-hälsoteknik kan vården flyttas närmare patienten. Ett område som ligger i frontlinjen när det handlar om att utnyttja möjligheterna med e-hälsa är glesbygdsmedicin.

Många e-hälsotjänster kombineras med egenmätningar, där data om det egna hälsotillståndet samlas in via hälsoappar och kroppsnära teknik.

Ett område som ligger nära, och delvis överlappar, e-hälsa är välfärdsteknik. Med det avses digital teknik som syftar till att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för en person som har en funktionsnedsättning. Det kan handla om digitala trygghetslarm, övervakning via kamera och GPS, sensorer för påminnelser, hälsorobotar och datorprogram. Välfärdsteknik kan vara ett sätt att möta det växande behovet av vård och omsorg när andelen äldre i befolkningen blir allt större och området utvecklas i snabb takt.

Etiska aspekter på e-hälsa, välfärdsteknik och egenmätningar:

  • Eftersom många tillämpningar av e-hälsa innebär att patientdata hanteras digitalt aktualiseras frågar om integritet och dataskydd (se tema om hälsodata).
  • Digitala vårdmöten väcker frågor kring eventuell påverkan på patientsäkerheten när patient och läkare inte träffas fysiskt.
  • Frågor väcks också om hur en likvärdig vård ska kunna ges till den del av befolkningen som inte är van vid digitala verktyg.
  • Robotar och övervakningsteknik utgöra värdefulla hjälpmedel som bidrar till ökad självständighet för den enskilde. Den nya tekniken kan också innebära kostnadsbesparingar och avlasta vårdpersonal från tunga arbetsuppgifter. Men om tekniken i allt större utsträckning ersätter personal finns det en risk att de äldres behov av social stimulans och mänsklig kontakt inte tillgodoses.
  • Egenmätningar genom kroppsnära teknik aktualiserar värdekonflikter som berör integritet, självbestämmande, informerat samtycke, säkerhet, rättvisa, jämlikhet och tillit. Även frågor om människovärde och människosyn väcks.