Ny utredning om assisterad befruktning

Regeringen har utsett Eva Wendel Rosberg till uppdraget att utreda olika sätt att utöka möjligheterna för ofrivilligt barnlösa att kunna bli föräldrar. Utredaren ska bland annat lämna förslag som ger ensamstående möjlighet till assisterad befruktning samt ta ställning till om det ska krävas en genetisk koppling mellan barn och tilltänkta föräldrar vid assisterad befruktning. Vidare ska utredaren ta ställning till om altruistiskt surrogatmoderskap ska tillåtas i Sverige, och om det behöver införas särskilda regler för de barn som har tillkommit genom surrogatmoderskap utomlands.

Direktiven till utredningen publicerades den 19 juni, ca 3,5 månader efter att Smer publicerade sin rapport om assisterad befruktning. Av direktiven framgår att utredningen kommer att ta upp flera av de frågor som rådet tar upp i sin rapport. Den del av uppdraget som avser ensamståendes möjlighet till assisterad befruktning ska redovisas senast den 14 maj 2014, övriga delar ska redovisas senast den 24 juni 2015. Direktiven kan läsas på regeringens webbplats.

Rådets rapport har stimulerat till debatt i media under våren 2013, särskilt frågan om surrogatmoderskap. Vi har samlat länkar till debattartiklarna på en särskild sida.