Remissvar avseende betänkandet Olika vägar till föräldraskap (SOU 2016:1)

2016-06-14

Sammanfattning

Statens medicinsk-etiska råd:

– tillstyrker utredningens förslag att förlänga frystiden för befruktade ägg till 10 år.

– tillstyrker utredningens förslag om att tillåta assisterad befruktning utan genetisk koppling till föräldrarna.

– menar att det även bör vara möjligt för ett kvinnligt samkönat par att donera ägg till varandra inom paret.

– avvisar förslaget om att donatorer av befruktade ägg måste vara föräldrar till minst ett barn.

– delar utredningens bedömning att kommersiellt surrogatmoderskap inte bör tillåtas i Sverige.

– delar inte utredningens argumentation kring att altruistiskt surrogatmoderskap inte bör tillåtas i Sverige och anser, i motsats till utredningen, att altruistiskt surrogatmoderskap kan vara en etiskt godtagbar metod som bör bli tillåten i Sverige.

– anser att de förslag utredningen ger vad gäller barn som tillkommit genom surrogatarrangemang i utlandet är för begränsande. Smer anser att möjligheterna att fastställa rättsliga föräldrar för dessa barn borde utvidgas. Det gäller utländska fastställelser av faderskap såväl som moderskap och föräldraskap. Smer anser att barnets intresse av rättssäkerhet och trygghet i detta fall väger tyngre än statens intresse av att motverka surrogatarrangemang i utlandet. Barnet ska inte missgynnas för att det tillkommit genom surrogatarrangemang i utlandet. Eventuella åtgärder bör rikta sig mot de tilltänkta föräldrar som genomgår sådana arrangemang och inte mot deras barn.

– konstaterar att ett surrogatarrangemang ingås av de tilltänkta föräldrarna tillsammans i syfte att bli föräldrar till ett barn. Smer anser att det i denna kontext blir märkligt om den genetiska fadern senare vid en närståendeadoption kan neka den andra tilltänkta föräldern sitt föräldraskap. Samtyckeskravet innebär också en rättsosäkerhet för barnet som har ett starkt intresse av en lagstadgad rätt till båda sina tilltänkta föräldrar.

– instämmer i utredningens förslag att föräldraskapet för den person som ändrat kön bör överensstämma med denna förälders juridiska könstillhörighet.

Smers remissvar Olika vägar till föräldraskap (SOU 2016:1) inkl reservation