Livstecken efter sen abort

I denna rapport analyserar Statens medicinsk-etiska råd (Smer) etiska frågeställningar i samband med sena aborter nära gränsen för medicinsk livsduglighet, med särskilt fokus på frågan om foster som visar livstecken efter sen abort. Bakgrunden är utvecklingen inom vården av extremt för tidigt födda, som lett till en mer uttalad konflikt mellan ambitionen att ge kvinnor möjlighet till sen abort där det finns starka skäl för det, och abortlagens bestämmelse om att inga livsdugliga foster får aborteras. Utifrån analysen i rapporten lämnar Smer ett antal förslag till professioner, vårdgivare och beslutsfattare. Rapporten innehåller också en genomgång av rättsläget.

Smer 2019:1 Livstecken efter sen abort

Beställ tryckt exemplar hos Elanders