istock_000017993129small-711×299

Artificiell intelligens

Det finns ingen allmänt etablerad definition av artificiell intelligens (AI), men ofta avses datorsystem som kan utföra uppgifter som tidigare ansetts kräva mänsklig intelligens, såsom igenkänning av tal och bilder, översättning av språk, inlärning, problemlösning och beslutsfattande.

I takt med att AI-algoritmer blir allt bättre på att sortera data, hitta mönster och göra förutsägelser, ökar förhoppningarna om att AI kan få en avgörande betydelse för att göra den framtida hälso- och sjukvården mer effektiv och säker. Utveckling av tillämpningar av AI i hälso- och sjukvården pågår i dag inom en lång rad områden, från diagnostik och behandling till administration och medicinsk forskning.

AI i hälso- och sjukvården har stor potential att skapa nytta för både patienter och samhälle. AI kan bidra till säkrare diagnostik, tidigare upptäckt av sjukdom och mer personanpassad behandling. Ur samhälleligt perspektiv kan AI bidra till förbättrad folkhälsa och till ett mer effektivt resursutnyttjande. Samtidigt innebär AI i hälso- och sjukvården flera betydande utmaningar, såväl av teknisk, juridisk som etisk art, vilka behöver uppmärksammas och hanteras för att den enskilde inte ska fara illa och för att inte förtroendet för teknologin ska skadas och leda till sämre förutsättningar för att ta tillvara möjligheterna med AI.