Nyheter

Bloggande patienter – nu i skrift

"Är det inte en skillnad på folkbildning och att slå mynt av människors elände?" Den frågan ställs i förordet till en ny skrift med namnet "Bloggande patienter, twittrande läkare och vita dokusåpor". Boken är en återgivning av symposiet med samma namn som hölls vid Lunds universitet den 1 feb i år. Boken finns nu att läsa elektroniskt. Läs mer.

Ny utredning om assisterad befruktning

Regeringen har tillsatt en ny utredning som ska överväga olika sätt att utöka möjligheterna för ofrivilligt barnlösa att kunna bli föräldrar. Utredningen kommer att omfatta flera av de frågor som nyligen togs upp i Smers rapport om assisterad befruktning, exempelvis surrogatmoderskap, assisterad befruktning utan genetiska samband mellan föräldrar och barn samt assisterad befruktning till ensamstående.

Genterapi på könsceller eller befruktade ägg

Smer anordnade den 17 maj ett öppet seminarium om etiska aspekter på s.k. mitokondrie-utbyte i syfte att inhämta mer kunskap till rådets beredning av frågan. Genom denna nya teknik kan det bli möjligt att förhindra ärftliga mitokondriella sjukdomar som beror på mutationer i mitokondrie-DNA:t.

Smer kommenterar: Analys av arvsmassan med NGS

Med NGS (next generation sequencing) kan stora delar av arvsmassan hos en individ undersökas på kort tid och till en relativt låg kostnad. NGS-analyser används inom sjukvården, i forskningsprojekt och kan även erbjudas som privata tjänster utanför sjukvården. Analyserna väcker dock frågor om hur den stora mängden integritetskänslig information som kommer fram ska hanteras. I rådets nya dokumentserie Smer kommenterar granskas en rapport om NGS-analyser som publicerats av Danmarks nationella etikråd.

Konferensrapport om patientautonomi och integritet

Autonomi eller självbestämmande är centralt i förändringsarbetet av hälso- och sjukvården. Men vilka etiska dilemman kan ett ökat fokus på patientautonomi medföra och hur påverkas den personliga integriteten? Den 8 nov 2012 arrangerades en etisk dag på temat patientautonomi och integritet. Läs konferensrapporten: "Autonomi till varje pris".

Genetisk modifiering av könsceller eller befruktade ägg? Öppet seminarium om mitokondrie-utbyte

Den 17 maj anordnar Smer ett seminarium om mitokondrie-utbyte för att förhindra överföring av mitokondriella sjukdomar. Syftet med tekniken är att förhindra att allvarliga ärftliga sjukdomar överförs från mor till barn, men tekniken väcker också flera etiska frågeställningar. Till seminariet kommer bland annat experter från Storbritannien för att berätta om den aktuella beredningen och den etiska diskussionen som pågår där. Läs mer.

Följ debatten om surrogatmoderskap och assisterad befruktning

Smer välkomnar den uppmärksamhet och debatt som har väckts med anledning av rådets rapport "Assisterad befruktning – etiska aspekter". På den här sidan har vi samlat länkar till en del av de artiklar som publicerats med anledning av rapporten (ej fullständig sammanställning).

Donationskedjor analyseras i ny dokumentserie

Smer lanserar idag en ny dokumentsserie kallad Smer kommenterar. I dessa publikationer kommer rådet att sammanfatta och kommentera nationella och internationella rapporter i aktuella medicinsk-etiska frågor. De etiska analyser och ställningstaganden som presenteras i Smer kommenterar är förenklade för att passa in i det komprimerade formatet. Första ämnet i dokumentserien är Donationskedjor (dominotransplantationer) för att öka antalet organdonationer. Läs mer.

Rådet tar ställning till assisterad befruktning

Idag publicerar Smer rapporten "Assisterad befruktning – etiska aspekter", där nya och gamla behandlingsmetoder analyseras från ett etiskt perspektiv. I rapporten tar rådet ställning till ett flertal aktuella frågor som surrogatmoderskap, donation av befruktade ägg, ålder vid assisterad befruktning samt nedfrysning av ägg. Ett huvudbudskap från rapporten är att det är etiskt godtagbart att öppna upp för fler behandlingsmöjligheter i Sverige. Läs mer.

Symposium om sociala medier i Lund

Det går fortfarande att anmäla sig till symposiet "Bloggande patienter, twittrande läkare och vita dokusåpor" som anordnas den 1 feb 2013 vid Lunds universitet. På grund av det stora intresset har lokalen för symposiet ändrats till den större Fernströmsalen vid BMCs huvudentré på Sölvegatan 19, och därmed kan ytterligare anmälningar tas emot. Anmäl dig snarast till med.etik@med.lu.se! Läs mer.

Myndighetsdialog om ansvarsfull utveckling av nanomaterial

Den 5 december anordnade Kemikalieinspektionen ett möte tillsammans med SMER om nanoteknik. Vid mötet deltog företrädare från flera olika myndigheter, kommittéer och organisationer. Representanter från SMER lyfte de etiska aspekterna angående nanoteknik. Läs mer.

Autonomi och integritet i fokus vid rådets etiska dag

Den 8 november bjöd Smer in till årets etiska dag med namnet "Autonomi till varje pris – etiska aspekter på patientinflytande och integritet." Vid seminariet diskuterades risker och möjligheter med nya tekniker, patienters skilda möjligheter till information och val, läkarpaternalism och patientcentrering. Se webbinspelningen!

Danmarks och USAs etikråd uttalar sig om genetiska undersökningar

Under ett lanserings- och debattmöte den 2 november i Köpenhamn presenterade Danmarks etikråd ”Det etiske råd” sin nya rapport om genetiska undersökningar. Tidigare i höst presenterade även USAs etikråd (Presidential Commission for the Study of Bioethical Issues) en rapport om genetiska analyser med särskilt fokus på helgenomsekvensering.

Rådet träffade ungdomar för dialog

Den 8 oktober träffade medlemmar från Smer gymnasieelever för att diskutera etiska frågor kring assisterad befruktning. Frågor som behandlades var bland annat surrogatmoderskap, donation av befruktade ägg, nedfrysning av obefruktade ägg och insemination av ensamstående. Mötet var en komplettering till rådets tidigare ungdomsdialog som hölls den 3 maj på samma ämne.

Europeiska etikråd mötte skolungdomar i Nicosia

Den 4 till 5 oktober arrangerades "NEC Forum", ett möte för nationella etikråd i Europa. I år hade skolungdomar från Cypern och Grekland bjudits in att delta i gruppdiskussioner om hur bioetik kan inkluderas i utbildning och forskning. Ett annat huvudämne för mötet var ”ansvarsfull forskning och innovation”. Från Sverige deltog representanter från SMERs sekretariat.

WHO Global Summit i Tunis

Representanter från nationella etikråd från hela världen deltog, den 26-28 September, i ett globalt etikmöte i Tunis, för att diskutera aktuella etiska frågor. Huvudteman för mötet var: biobanker, infektionssjukdomar, organdonation och transplantation samt forskningsetik. Läs mer.

Etiska dagen: Autonomi till varje pris?

Den 8 november 2012 bjuder Smer in till årets etiska dag vid Rosenbads konferenscenter i Stockholm! Årets tema är patientinflytande och integritet och vi är glada att kunna presentera den högaktuelle författaren P C Jersild som inledningstalare. Seminariet är kostnadsfritt och vänder sig till beslutsfattare, verksamma inom sjukvården och den intresserade allmänheten. Seminariet webbsänds live.

Bloggande patienter, twittrande läkare och vita dokusåpor

Den 1 februari 2013 anordnas ett symposium på temat sociala medier i hälso- och sjukvården vid Lunds universitet. Symposiet arrangeras av avdelningen för medicinsk etik vid Lunds universitet i samarbete med Smer och Region Skånes etiska råd. Symposiet är kostnadsfritt och öppet för alla intresserade.