Nyheter

Konferens om förfalskade läkemedel

Smer arrangerar tillsammans med Lunds universitet en konferens på temat förfalskade läkemedel den 19 september. Syftet är att belysa handeln med förfalskade läkemedel ur globalt, nationellt och etiskt perspektiv. Välkommen med din anmälan!

Smer kommenterar: Citizen participation – medborgardeltagande i forskning och sjukvård

Det har blivit allt vanligare att individer involveras på olika sätt i sjukvård och forskning – ett större medborgardeltagande (citizen participation). Det har konsekvenser för flera olika områden såsom e-hälsa, registerforskning och medborgarvetenskap (citizen science). Nya tekniker och nya roller för patienter och medborgare innebär etiska utmaningar.

Remissvar om företrädare för vuxna inom vård, omsorg och forskning

Statens medicinsk-etiska råd har lämnat sitt remissvar angående betänkandet Stöd och hjälp till vuxna vid ställningstaganden till vård, omsorg och forskning (SOU 2015:80). Smers synpunkter riktas främst mot utredningens förslag som rör forskning men avser även bl.a. beslut om företrädare och betydelsen av vårddirektiv.

Uttalande om schablonersättningar vid äggdonation

Smer publicerar idag uttalandet "Schablonersättning vid äggdonation – etiska aspekter". Rådet ser risker med höga schablonersättningar, t.ex. att donation görs av ekonomiska skäl snarare än altruistiska.

Att dö när man själv vill

I media pågår just nu en debatt om dödshjälp och läkarassisterat självmord. Smer har vid flera tillfällen diskuterat dessa frågor och följer den pågående debatten. Läs mer om Smers engagemang och se inspelat material om ämnet.

Rapport från Smer: ADHD – etiska utmaningar

Rapporten ADHD – etiska utmaningar tar upp etiska frågor som aktualiseras av de senaste årens stora ökning av antalet ställda ADHD-diagnoser hos barn, ungdomar och vuxna. Läs mer.

Remissvar angående Bergwallutredningen

Smer lämnar idag sitt remissvar angående betänkandet Rapport från Bergwallkommissionen (SOU 2015:52). Remissvaret behandlar dels frågan om sakkunnigbevisning, dels frågan om förstärkt kunskapsförsörjning inom rättspsykiatrin.

Tipsa Smer om företagssponsring i vården

Om företag betalar för sjukvård som bör räknas som ordinarie verksamhet aktualiseras etiska frågor. Smer inleder nu en omvärldsspaning och tar in upplysningar om sponsring som kan anses tveksam ur etisk synvinkel.

Banbrytande genteknik med etiska dilemman

Den 4 november anordade Smer, Gentekniknämnden och Rifo ett gemensamt seminarium om genredigeringstekniken CRISPR/Cas9. Etiska frågor kring teknikens möjligheter och risker stod i centrum.

Ny rapport om etiska aspekter på icke invasiv fosterdiagnostik sk. NIPT

Statens medicinsk-etiska råd, Smer, publicerar idag en rapport om etiska aspekter på icke-invasiv fosterdiagnostik, för att hitta kromosomavvikelserna 13,18 och 21, sk. NIPT (non-invasive prenatal test). Rapporten är en uppföljning av rådets tidigare yttranden om metoden.

Smer 30 år. Nationell jubileumskonferens den 27 november

Smer firar 30 år med ett etiskt smörgåsbord. Den 27 november ges en konferens i Rosenbads konferenscenter med flera spännande föredrag och mycket tid för diskussion. Kom och fira och diskutera med oss! Välkommen med din anmälan.

Statens medicinsk-etiska råds 30-årsjubileum

Smer firar i år 30 år och uppmärksammar detta med en internationell konferens, Hindsight and foresight – based on 30 years of medical ethics. Konferensen äger rum i Stockholm den 9-10 september. Ett fåtal platser finns kvar för anmälan.
DNA-molekyl som klipps av en sax

Smer kommenterar: Tekniken crispr och möjligheten att redigera genomet

Tekniken crispr har revolutionerat gentekniken och har potential att ge oss nya behandlingsmetoder. Men var bör gränsen för den genteknologiska forskningen gå? Är det etiskt godtagbart att introducera ärftliga genförändringar hos människor? Läs Smers kommentarer till ämnet.

Etik kring expertutlåtanden i rätten

Vilka problem kan uppstå när läkare och psykologer kallas som expertvittnen i rättsprocesser? Se filminspelningen från Smers seminarium i Almedalen.

Robotteknik och mänsklighet i vården

När måste äldre vårdas av människor? Hur kan ny teknologi stärka vård och omsorg? Vilka etiska frågor väcks vid införandet av robotar i vården? Det var frågor som diskuterades vid ett seminarium i Almedalen som arrangerades av Stockholms sjukhem och Smer. Se inspelningen av seminariet.