Nyheter

Start för projekt om robotar och övervakning

Den 22-23 maj träffades Smer i Kalmar för att under två dagar diskutera svåra etiska frågor. Rådet behandlade aktuella ärenden och träffade representanter från landstinget i Kalmar. Vid sammanträdet påbörjades även ett nytt projekt som ska behandla etiska aspekter på robotar och övervakning i vården av äldre.

Smer kommenterar: kommersialisering av kroppen

I denna Smer kommenterar tar rådet avstånd från handel med obefruktade ägg, kommersiellt surrogatmoderskap och handel med njurar. Rådet diskuterar de grundläggande etiska frågor som den internationella och ibland illegala verksamheten berör. I kommentaren diskuteras också vilka principer som bör råda vid ersättning till äggdonatorer i Sverige.

Dokusåpor på sjukhus är ett etiskt problem

En majoritet av rådet uppmanar i en debattartikel sjukhusledningar att inte teckna kontrakt om tv-inspelningar där integriteten kan hotas för patienter i utsatta situationer.

Start för projekt om shaken baby-syndrom, ”skakvåld”

SBU startar i samarbete med Smer ett nytt projekt om shaken baby-syndrom, även kallat skakvåld mot spädbarn. Shaken baby-syndrom antas vara ett resultat av att någon har skakat ett spädbarn så att det uppstår skador på hjärnan. Projektet om skakvåld innebär komplexa etiska frågor och därför arbetar SBU nära tillsammans med Smer.

Konferensrapport: Gå på djupet i hjärnan

Nu kan du läsa konferensrapporten ”Gå på djupet i hjärnan – etiska aspekter på nya metoder inom neurovetenskap” från Smers etikdag den 24 oktober 2013. I rapporten diskuteras flera nya neurovetenskapliga tekniker som transplantation av stamceller, elektronisk hjärnstimulering och avbildningstekniker. Ladda ner rapporten >>

Etiska aspekter på läkemedel mot ovanliga sjukdomar

Den 11 december 2013 arrangerade Smer och SKL en konferens om etiska och hälsoekonomiska aspekter på hantering av läkemedel mot ovanliga sjukdomar. Vid konferensen diskuterades bland annat om det kan anses godtagbart att behandling av mycket ovanliga sjukdomar får kosta mer i relation till värdet för patienten jämfört med behandling av andra sjukdomar. Läs sammandraget från konferensen >>

Smer kommenterar: Individanpassad medicin

Den individanpassade medicinen syftar till att skräddarsy läkemedel och andra behandlingsformer efter patientens individuella förutsättningar och behov. Individanpassad medicin används inom exempelvis cancerbehandling och kommer troligtvis att få en mer framträdande roll i framtidens hälso- och sjukvård. Det tredje dokumentet i serien Smer kommenterar belyser de etiska aspekter som aktualiseras av den individanpassade medicinen, bland annat avseende integritet, solidaritet, prioriteringar och patientinflytande.

Krönikan: Artificiella könsceller

De första stegen mot att göra barn på ett helt nytt sätt har tagits med hjälp av avancerad teknik. Men är det en mänsklig rättighet att få barn? Och måste våra barn till varje pris bära våra gener? Läs Nils-Eric Sahlins krönika om artificiella könsceller!

Rådet tar ställning till en form av genterapi på könsceller – ”mitokondriebyte”

Idag publicerar Smer rapporten "Mitokondriebyte vid allvarlig ärftlig sjukdom – etiska aspekter". I rapporten analyseras en teknik som innebär att mitokondrier som bär på skadat DNA byts ut mot friska mitokondrier i samband med assisterad befruktning. Tekniken är en form av genterapi som eventuellt skulle kunna förhindra överföring av allvarlig ärftlig sjukdom, men det finns kunskapsluckor om de medicinska riskerna. Tekniken aktualiserar också frågan om det är etiskt godtagbart att orsaka genetiska förändringar som går i arv. Ladda ner rapporten >>

Etikdag på djupet i hjärnan

Den 24 oktober arrangerades Smers etikdag med namnet "Gå på djupet i hjärnan" vid Rosenbads konferenscenter. Vid seminariet diskuterades flera nya neurovetenskapliga tekniker som transplantation av stamceller, elektronisk hjärnstimulering och avbildningstekniker. De etiska aspekterna på de nya teknikerna lyftes bland annat av föreläsare från Storbritannien och Tyskland. Se webbsändningen av seminariet!

Efter Smers rapport: Livlig samhällsdebatt om assisterad befruktning

Frågan om vad som är naturligt och onaturligt har varit ett återkommande tema i debatten, inte minst när det gäller åldersgränser för assisterad befruktning. Smers förslag om att tillåta donation av befruktade ägg har mött få invändningar, trots att det innebär att en genetisk länk till förändrarna kommer att saknas. Förslaget att tillåta altruistiskt surrogatmoderskap har orsakat mest debatt. Såväl värderingsbaserade, medicinska som legala argument har framförts för och emot. Flera debattörer har fokuserat på bristande kunskap om de nya teknikerna och ansett att man av försiktighetsskäl inte ska tillämpa dem. Läs sammanställningen >>

Ny utredning om assisterad befruktning

Regeringen har tillsatt en ny utredning som ska överväga olika sätt att utöka möjligheterna för ofrivilligt barnlösa att kunna bli föräldrar. Utredningen kommer att omfatta flera av de frågor som nyligen togs upp i Smers rapport om assisterad befruktning, exempelvis surrogatmoderskap, assisterad befruktning utan genetiska samband mellan föräldrar och barn samt assisterad befruktning till ensamstående.

Bloggande patienter – nu i skrift

"Är det inte en skillnad på folkbildning och att slå mynt av människors elände?" Den frågan ställs i förordet till en ny skrift med namnet "Bloggande patienter, twittrande läkare och vita dokusåpor". Boken är en återgivning av symposiet med samma namn som hölls vid Lunds universitet den 1 feb i år. Boken finns nu att läsa elektroniskt. Läs mer.

Genterapi på könsceller eller befruktade ägg

Smer anordnade den 17 maj ett öppet seminarium om etiska aspekter på s.k. mitokondrie-utbyte i syfte att inhämta mer kunskap till rådets beredning av frågan. Genom denna nya teknik kan det bli möjligt att förhindra ärftliga mitokondriella sjukdomar som beror på mutationer i mitokondrie-DNA:t.

Smer kommenterar: Analys av arvsmassan med NGS

Med NGS (next generation sequencing) kan stora delar av arvsmassan hos en individ undersökas på kort tid och till en relativt låg kostnad. NGS-analyser används inom sjukvården, i forskningsprojekt och kan även erbjudas som privata tjänster utanför sjukvården. Analyserna väcker dock frågor om hur den stora mängden integritetskänslig information som kommer fram ska hanteras. I rådets nya dokumentserie Smer kommenterar granskas en rapport om NGS-analyser som publicerats av Danmarks nationella etikråd.

Konferensrapport om patientautonomi och integritet

Autonomi eller självbestämmande är centralt i förändringsarbetet av hälso- och sjukvården. Men vilka etiska dilemman kan ett ökat fokus på patientautonomi medföra och hur påverkas den personliga integriteten? Den 8 nov 2012 arrangerades en etisk dag på temat patientautonomi och integritet. Läs konferensrapporten: "Autonomi till varje pris".

Genetisk modifiering av könsceller eller befruktade ägg? Öppet seminarium om mitokondrie-utbyte

Den 17 maj anordnar Smer ett seminarium om mitokondrie-utbyte för att förhindra överföring av mitokondriella sjukdomar. Syftet med tekniken är att förhindra att allvarliga ärftliga sjukdomar överförs från mor till barn, men tekniken väcker också flera etiska frågeställningar. Till seminariet kommer bland annat experter från Storbritannien för att berätta om den aktuella beredningen och den etiska diskussionen som pågår där. Läs mer.