REG359_Smer_omslag_Mitokondriebyte_besk

Rådet tar ställning till en form av genterapi på könsceller – ”mitokondriebyte”

Idag publicerar Smer rapporten ”Mitokondriebyte vid allvarlig ärftlig sjukdom – etiska aspekter”. I rapporten analyserar rådet en teknik som innebär att mitokondrier som bär på skadat DNA byts ut mot friska mitokondrier i samband med assisterad befruktning. Tekniken är en form av genterapi som eventuellt skulle kunna användas för att förhindra att allvarlig ärftlig sjukdom överförs från mor till barn. Det finns dock kunskapsluckor om vilka medicinska risker tekniken medför. Tekniken aktualiserar också frågan om det är etiskt godtagbart att orsaka genetiska förändringar som går i arv.

Ett enigt råd anser att tekniken idag inte är etiskt godtagbar mot bakgrund av det bräckliga kunskapsläget. En majoritet av rådets ledamöter anser dock att metoden i sig kan vara etiskt godtagbar under förutsättning att de medicinska riskerna och effekterna är godtagbara. En minoritet av ledamöterna i rådet anser emellertid att metoden inte är etiskt godtagbar i sig oavsett om tekniken utvecklas eller inte.

Rapport 2013:2 Mitokondriebyte

Mitokondriebyte – Rapporten i korthet

Pressmeddelande mitokondriebyte