Nyheter

Smer kommenterar: Individanpassad medicin

Den individanpassade medicinen syftar till att skräddarsy läkemedel och andra behandlingsformer efter patientens individuella förutsättningar och behov. Individanpassad medicin används inom exempelvis cancerbehandling och kommer troligtvis att få en mer framträdande roll i framtidens hälso- och sjukvård. Det tredje dokumentet i serien Smer kommenterar belyser de etiska aspekter som aktualiseras av den individanpassade medicinen, bland annat avseende integritet, solidaritet, prioriteringar och patientinflytande.

Krönikan: Artificiella könsceller

De första stegen mot att göra barn på ett helt nytt sätt har tagits med hjälp av avancerad teknik. Men är det en mänsklig rättighet att få barn? Och måste våra barn till varje pris bära våra gener? Läs Nils-Eric Sahlins krönika om artificiella könsceller!

Rådet tar ställning till en form av genterapi på könsceller – ”mitokondriebyte”

Idag publicerar Smer rapporten "Mitokondriebyte vid allvarlig ärftlig sjukdom – etiska aspekter". I rapporten analyseras en teknik som innebär att mitokondrier som bär på skadat DNA byts ut mot friska mitokondrier i samband med assisterad befruktning. Tekniken är en form av genterapi som eventuellt skulle kunna förhindra överföring av allvarlig ärftlig sjukdom, men det finns kunskapsluckor om de medicinska riskerna. Tekniken aktualiserar också frågan om det är etiskt godtagbart att orsaka genetiska förändringar som går i arv. Ladda ner rapporten >>

Etikdag på djupet i hjärnan

Den 24 oktober arrangerades Smers etikdag med namnet "Gå på djupet i hjärnan" vid Rosenbads konferenscenter. Vid seminariet diskuterades flera nya neurovetenskapliga tekniker som transplantation av stamceller, elektronisk hjärnstimulering och avbildningstekniker. De etiska aspekterna på de nya teknikerna lyftes bland annat av föreläsare från Storbritannien och Tyskland. Se webbsändningen av seminariet!

Efter Smers rapport: Livlig samhällsdebatt om assisterad befruktning

Frågan om vad som är naturligt och onaturligt har varit ett återkommande tema i debatten, inte minst när det gäller åldersgränser för assisterad befruktning. Smers förslag om att tillåta donation av befruktade ägg har mött få invändningar, trots att det innebär att en genetisk länk till förändrarna kommer att saknas. Förslaget att tillåta altruistiskt surrogatmoderskap har orsakat mest debatt. Såväl värderingsbaserade, medicinska som legala argument har framförts för och emot. Flera debattörer har fokuserat på bristande kunskap om de nya teknikerna och ansett att man av försiktighetsskäl inte ska tillämpa dem. Läs sammanställningen >>

Bloggande patienter – nu i skrift

"Är det inte en skillnad på folkbildning och att slå mynt av människors elände?" Den frågan ställs i förordet till en ny skrift med namnet "Bloggande patienter, twittrande läkare och vita dokusåpor". Boken är en återgivning av symposiet med samma namn som hölls vid Lunds universitet den 1 feb i år. Boken finns nu att läsa elektroniskt. Läs mer.

Ny utredning om assisterad befruktning

Regeringen har tillsatt en ny utredning som ska överväga olika sätt att utöka möjligheterna för ofrivilligt barnlösa att kunna bli föräldrar. Utredningen kommer att omfatta flera av de frågor som nyligen togs upp i Smers rapport om assisterad befruktning, exempelvis surrogatmoderskap, assisterad befruktning utan genetiska samband mellan föräldrar och barn samt assisterad befruktning till ensamstående.

Genterapi på könsceller eller befruktade ägg

Smer anordnade den 17 maj ett öppet seminarium om etiska aspekter på s.k. mitokondrie-utbyte i syfte att inhämta mer kunskap till rådets beredning av frågan. Genom denna nya teknik kan det bli möjligt att förhindra ärftliga mitokondriella sjukdomar som beror på mutationer i mitokondrie-DNA:t.

Smer kommenterar: Analys av arvsmassan med NGS

Med NGS (next generation sequencing) kan stora delar av arvsmassan hos en individ undersökas på kort tid och till en relativt låg kostnad. NGS-analyser används inom sjukvården, i forskningsprojekt och kan även erbjudas som privata tjänster utanför sjukvården. Analyserna väcker dock frågor om hur den stora mängden integritetskänslig information som kommer fram ska hanteras. I rådets nya dokumentserie Smer kommenterar granskas en rapport om NGS-analyser som publicerats av Danmarks nationella etikråd.

Konferensrapport om patientautonomi och integritet

Autonomi eller självbestämmande är centralt i förändringsarbetet av hälso- och sjukvården. Men vilka etiska dilemman kan ett ökat fokus på patientautonomi medföra och hur påverkas den personliga integriteten? Den 8 nov 2012 arrangerades en etisk dag på temat patientautonomi och integritet. Läs konferensrapporten: "Autonomi till varje pris".

Genetisk modifiering av könsceller eller befruktade ägg? Öppet seminarium om mitokondrie-utbyte

Den 17 maj anordnar Smer ett seminarium om mitokondrie-utbyte för att förhindra överföring av mitokondriella sjukdomar. Syftet med tekniken är att förhindra att allvarliga ärftliga sjukdomar överförs från mor till barn, men tekniken väcker också flera etiska frågeställningar. Till seminariet kommer bland annat experter från Storbritannien för att berätta om den aktuella beredningen och den etiska diskussionen som pågår där. Läs mer.

Följ debatten om surrogatmoderskap och assisterad befruktning

Smer välkomnar den uppmärksamhet och debatt som har väckts med anledning av rådets rapport "Assisterad befruktning – etiska aspekter". På den här sidan har vi samlat länkar till en del av de artiklar som publicerats med anledning av rapporten (ej fullständig sammanställning).

Donationskedjor analyseras i ny dokumentserie

Smer lanserar idag en ny dokumentsserie kallad Smer kommenterar. I dessa publikationer kommer rådet att sammanfatta och kommentera nationella och internationella rapporter i aktuella medicinsk-etiska frågor. De etiska analyser och ställningstaganden som presenteras i Smer kommenterar är förenklade för att passa in i det komprimerade formatet. Första ämnet i dokumentserien är Donationskedjor (dominotransplantationer) för att öka antalet organdonationer. Läs mer.

Rådet tar ställning till assisterad befruktning

Idag publicerar Smer rapporten "Assisterad befruktning – etiska aspekter", där nya och gamla behandlingsmetoder analyseras från ett etiskt perspektiv. I rapporten tar rådet ställning till ett flertal aktuella frågor som surrogatmoderskap, donation av befruktade ägg, ålder vid assisterad befruktning samt nedfrysning av ägg. Ett huvudbudskap från rapporten är att det är etiskt godtagbart att öppna upp för fler behandlingsmöjligheter i Sverige. Läs mer.

Symposium om sociala medier i Lund

Det går fortfarande att anmäla sig till symposiet "Bloggande patienter, twittrande läkare och vita dokusåpor" som anordnas den 1 feb 2013 vid Lunds universitet. På grund av det stora intresset har lokalen för symposiet ändrats till den större Fernströmsalen vid BMCs huvudentré på Sölvegatan 19, och därmed kan ytterligare anmälningar tas emot. Anmäl dig snarast till med.etik@med.lu.se! Läs mer.