iStock_000017999740Small

Smer kommenterar: kommersialisering av kroppen

Kommersialisering av kroppen och kroppsfunktioner innebär att någon säljer organ, celler eller vävnader eller upplåter sin kropp till olika ändamål.  Exempel på detta är handel med obefruktade ägg, kommersiellt surrogatmoderskap och handel med njurar. Dessa tre exempel på internationell handel har tidigare belysts i en rapport från Danmarks nationella etikråd ”Det etiske råd”. Verksamheten – som ibland är illegal – innebär risker för de säljande personerna och aktualiserar principiella etiska frågor om exempelvis människovärde.

Nu har den danska rapporten kommenterats av Smer. I kommentaren tar Smer avstånd från kommersiell handel med ägg, njurar och surrogatmoderskap. Rådet är även emot att införa en typ av certifieringssystem som vissa av ledamöterna i det danska rådet förespråkar. Ytterligare en av Smers kommentarer handlar om vilka principer som bör råda vid ersättning till äggdonatorer, och när ersättningsnivån övergår till att vara handel.

Smer kommenterar organhandel