utvaldbild-digi1

Smers etiksamtal under almedalsveckan: Digitala vårdcentraler idag och i framtiden

Digitala vårdcentraler erbjuder tillgänglighet, lätthet och självbestämmande. Frågan är om de också förändrar patientens roll och påverkar kvalitet, prioriteringar och resurstillgång i vården. Hur kan vi ta till vara utvecklingen och samtidigt uppfylla målen om jämlik vård, solidarisk finansiering och gemensamma prioriteringar? Det diskuterades vid Smers etiksamtal under almedalsveckan, med följande medverkande:

 • Chatrine Pålsson Ahlgren, ledamot i Statens medicinsk-etiska råd (KD)
 • Ann Johansson, Vice-ordförande, Vårdförbundet
 • Lars Sandman, Föreståndare, professor, Prioriteringscentrum
 • Anders Åkesson, Regionråd, ledamot, Statens medicinsk-etiska råd (MP)
 • Hanna Åsberg, Ordförande, SFAM

Chatrine Pålsson Ahlgren, ledamot i Statens medicinsk-etiska råd (KD) och moderator för debatten, inledde med att beskriva Smers utgångspunkter för användning av ny digital teknik i vården.       Den tekniska utvecklingen går snabbt framåt. Det är viktigt att vi uppmärksammar etiska implikationer, för- och nackdelar, när vi inför nya system och ny teknik i vården. Vad kan vi vinna, och kan vi få icke önskvärda effekter? Det handlar om människosyn, om prioriteringar, tillgänglighet och väntetider.

 

 

 

 

 

Sammanfattningsvis lyftes följande aspekter fram i debatten:

 • Tekniken är här för att stanna. De nya digitala möjligheterna måste tas till vara i den offentligt finansierade vården och omsorgen för att uppnå jämlik vård, jämlik hälsa och en tillgänglig och effektiv vård i enlighet med prioriteringsplattformen.
 • Digital teknik används redan på många håll i vården, i glesbygden, kommunal äldreomsorg och för vårdplanering på distans. Telefonrådgivning är ett exempel på digitalt vårdmöte.
 • Vi bör inte tala om digitala vårdcentraler utan om digitala vårdmöten. En vårdcentral har, till skillnad från digitala läkarmöten, bred professionell kompetens, kan erbjuda fysiska undersökningar av patienten och stå för kontinuitet. Vi behöver också diskutera vad ett läkarbesök är.
 • Digitala vårdmöten är ett viktigt komplement till de kontaktvägar som finns idag. Tekniken kan hjälpa oss att ge vård på rätt kompetens- och vårdnivå utifrån patienternas behov och prioriteringsplattformen. Mycket av tjänsterna som erbjuds på de ”digitala vårdcentralerna” skulle kunna ske via rådgivning av sjuksköterska, via 1177, på apotek eller distriktssköterskemottagning.
 • Det finns farhågor med de s.k. digitala vårdcentraler som finns. Leder digital vård till för hög förskrivning av antibiotika och  beroendeframkallande läkemedel? Fler sjukskrivningar? Medikaliseras för mycket problematik?
 • Vi måste fundera på samhällsuppdraget ur ett etiskt perspektiv. Vi behöver göra en etisk analys och undersöka vilken påverkan användning av digital teknik har – och skulle kunna ha – i vården. Den digitala vårdcentralen fyller ett vårdbehov, men innebär en skattefinansierad utbyggnad rätt prioriteringar av vårdbehov? Hur kan vi införa den nya tekniken på ett ordnat och strukturerat sätt i den offentligt finansierade vården? Hur kan digital teknik bidra till en patientsäker vård av tillräckligt hög kvalitet? Hur kan den bidra till kostnadseffektivitet snarare än till att driva på kostnadsutvecklingen? Hur använder vi pengarna på rätt sätt?
 • Primärvården måste få möjlighet att utveckla arbetsformer och arbetssätt utifrån den nya tekniken. De måste ges goda förutsättningar och arbetsvillkor för att utveckla sin verksamhet.
 • Digital vård behöver utvärderas systematiskt. Myndigheterna Vårdanalys och Inspektionen för vård och omsorg, IVO, borde följa upp för- och nackdelar med s.k. digitala vårdcentraler.
 • Den utveckling vi ser nu beror till stor del på att landstingen inte fångat upp behovet av digitala vårdmöten i tid eller på rätt sätt. Utvecklingen av nya vårdtjänster måste ske i dialog med medborgare. Medborgardialogen måste ske på alla nivåer i sjukvården.
 • Landstingen och SKL har ett stort ansvar för detta och för att utveckla beställarkompetens, styrning, ersättningsregler och uppföljning för digital vård.

Chatrine Pålsson Ahlgren avslutade med att tacka för alla kloka synpunkter, och hoppades att det etiska samtalet fortsätter. Smer tar gärna emot synpunkter!

Text: Karin Mossler, Smers sekretariat.

Se hela seminariet på webbfilm.