Robotar och övervakning i vården av äldre – etiska aspekter

Vill vi ha en robotsäl till sällskap och en ätrobot som matar oss när vi blir äldre?

Är det etiskt godtagbart att sätta en GPS-sändare på dementa eller att övervaka dem med kamera i hemmet?

Andelen äldre i befolkningen blir allt fler. Ett sätt att möta det växande behovet av vård och tillsyn är att använda hälsorobotar och övervakning med kamera och GPS. Redan idag används den nya tekniken i vård och omsorg av äldre och utvecklingen är i ett expansivt skede.

För den enskilde individen kan robotar och övervakningsteknik utgöra värdefulla hjälpmedel som bidrar till ökad självständighet. Den nya tekniken kan också innebära kostnadsbesparingar och avlasta vårdpersonal från tunga arbetsuppgifter. Men om tekniken i allt större utsträckning ersätter personal finns det en risk att de äldres behov av social stimulans och mänsklig kontakt inte tillgodoses.

I denna rapport belyser och analyserar Smer aspekter förknippade med robotar och övervakning i vården av äldre. Målet med rapporten är att stimulera till samhällelig diskussion och att utgöra ett stöd inför beslut om användande av robotar och övervakning i hälso- och sjukvården samt i omsorgen av äldre.

Smer 2014:2 Robotar och övervakning i vården av äldre – etiska aspekter

Beställ tryckt exemplar hos Elanders