Medicinska åldersbedömningar i asylprocessen – etiska aspekter

Med anledning av den pågående debatten om medicinska åldersbedömningar (MÅB) i asylprocessen har Smer fått uppmaningar att granska Socialstyrelsens tolkningar av den vetenskapliga litteraturen och den metod för MÅB som Rättsmedicinalverket använder och som Migrationsverket använder som beslutsunderlag.

Smer har ingen egen kompetens att bedöma olika metoders precision eller hur den vetenskapliga litteraturen på metodområdet ska tolkas. Däremot finner vi det angeläget att påminna om det etiska ramverk för medicinska åldersbedömningar som Smer presenterade i ett uttalande i oktober 2016. Ramverket handlar om hur bedömningar ska användas och genomföras på ett etiskt godtagbart sätt.

I korthet anser Smer

  • att MÅB inte ska användas rutinmässigt utan endast när det, efter en bedömning av skriftlig och muntlig bevisning, fortfarande finns tvivel på den asylsökandes uppgift om sin ålder
  • att en asylsökande som önskar genomgå en MÅB för att styrka sin ålder bör erbjudas detta (om förutsättningarna i förra punkten är uppfyllda)
  • att den asylsökande ska ges anpassad information om MÅB och ska ha lämnat sitt samtycke innan bedömningen genomförs. Vid MÅB ska den asylsökandes integritet respekteras
  • att en MÅB kan tillföra viktig information, men enbart om man använder de metoder som har starkast vetenskapligt stöd och om man tar hänsyn till deras felmarginaler vid den slutliga åldersbedömningen. Tar man inte hänsyn till felmarginalerna riskerar barn att felaktigt behandlas som vuxna och då gå miste om det utökade skydd som de som barn har rätt till
  • att den medicinska bedömningsmetodens osäkerheter och felmarginaler tydligt ska anges, detta för att den slutliga åldersbedömningen ska bli så transparent, rättssäker och förutsägbar som möjligt
  • att den slutliga åldersbedömningen bör grunda sig på en sammantagen bedömning av samtliga omständigheter som kommit fram under handläggningen av asylärendet. Det innebär att vad som framkommit av eventuella identitetshandlingar och vid intervjuer m.m. ska bedömas tillsammans med eventuellt medicinskt underlag.

I sitt uttalande 2016 efterlyste Smer fler vetenskapliga studier för att öka kunskapen kring vilka medicinska metoder för åldersbedömning man bör använda sig av för att få ett så tillförlitligt resultat som möjligt. Smer framhöll också att ansvariga myndigheter måste göra kontinuerliga uppföljningar och utvärderingar av de metoder som används och se till att dessa byts ut och uppdateras i enlighet med nya forskningsrön.

Läs hela Smers uttalande om medicinska åldersbedömningar.