Smer: Oklarheter kring medicinska åldersbedömningar i asylprocessen bör ses över

Regeringen bör tillsätta en oberoende granskning när det gäller medicinska åldersbedömningar i asylprocessen. Det föreslår Smer i en skrivelse till Justitiedepartementet idag. Syftet är att säkerställa att asylsökande ensamkommande barn tillförsäkras en rättssäker och etiskt godtagbar process.

Medicinska åldersbedömningar som görs under asylprocessen väcker frågor som berör viktiga etiska värden. Det handlar bl.a. om barnets rättigheter, rättvisa, integritet och rättssäkerhet i asylprocessen. Eftersom barn har särskilda rättigheter spelar de medicinska åldersbedömningarna en avgörande roll.

Smer presenterade 2016 ett ramverk för en etiskt godtagbar process för medicinska åldersbedömningar i asylärenden. Rådet har därefter sett ett behov av att göra en förnyad etisk analys med utgångspunkt i hur medicinska åldersbedömningar hanteras idag. Efter dialog med både myndigheter och kritiker har rådet kommit till slutsatsen att det finns ett antal oklarheter kring de medicinska åldersbedömningarna i asylprocessen. I huvudsak handlar det om huruvida Rättsmedicinalverket, RMV, på ett rättvisande sätt redovisar aktuella osäkerheter och risker kopplade till den medicinska åldersbedömningen i de rättsmedicinska utlåtandena.

– Medicinsk åldersbedömning kan vara ett viktigt verktyg för den asylsökande när han eller hon ska bevisa sin ålder. Samtidigt måste vissa grundläggande krav vara uppfyllda så att det blir en rättssäker och etiskt godtagbar process, säger professor Kjell Asplund, Smers ordförande.

Smer anser att det är allvarligt om risken för felbedömning i vissa fall är större än vad RMV anger. Det är vidare allvarligt om det saknas underlag för att uppskatta risken. I en sådan situation riskerar barn att felaktigt bli bedömda som vuxna.

– Den medicinska åldersbedömningen måste vara tydlig med vilka risker för felbedömning som finns i olika situationer, annars riskerar asylsökande barn att gå miste om sina rättigheter enligt svensk lag. Det vore en allvarlig och oacceptabel etisk situation, säger Kjell Asplund.

Smer rekommenderar att regeringen tillsätter en oberoende granskning som utvärderar de medicinska åldersbedömningarna i asylprocessen på ett antal punkter samt ser över kritiken mot medicinska åldersbedömningar.

Rådet anser bl.a. att

  • Det måste undersökas om metoden MR-knä och den bedömningsmodell som används i Sverige är tillräckligt vetenskapligt underbyggda för att medge en välgrundad uppskattning av osäkerheter och riskerna för felbedömning vid en medicinsk åldersbedömning.
  • Det måste undersökas om bedömningsmodellen när det gäller pojkar/män är rättssäker mot bakgrund av aktuellt kunskapsläge.
  • Det måste säkerställas att de rättsmedicinska utlåtandena avseende medicinsk åldersbedömning utgår från dagens kunskapsläge.
  • Det måste säkerställas att utlåtandena avseende medicinsk åldersbedömning är ändamålsenligt utformade och tillräckligt tydliga (bl.a. när det gäller osäkerheter) för att Migrationsverket ska kunna göra en rättssäker bedömning av den asylsökandes ålder.

Smer anser också att det behövs mer insyn och transparens kring hur RMV gör sina beräkningar. Myndigheten bör öppet redogöra för hur den kommit fram till hur stora riskerna för felbedömning vid medicinsk åldersbedömning är.

Läs hela skrivelsen här