Remissvar avseende betänkandet Kroppsbehandlingar. Åtgärder för ett stärkt konsumentskydd (SOU 2015:100)

2016-05-20

Sammanfattning

Statens medicinsk-etiska råd:

– välkomnar en tydligare reglering som ger ett stärkt skydd för individer som genomgår estetiska behandlingar. Det är av stor vikt att de kroppsbehandlingar som faller utanför hälso- och sjukvårdens reglering, omfattas av ett tydligt och enhetligt regelverk för att ge individer ett ökat skydd.

– tillstyrker förslaget att kroppsbehandlingar som innefattar kirurgiska ingrepp och injektioner endast får utföras av legitimerad personal inom respektive kompetensområde.

– menar att utredningen inte tillräckligt problematiserat och definierat vad som bör falla inom definitionen av en kroppsbehandling som är att betrakta som en konsumenttjänst.

– är tveksamt till utredningens förslag att lagen om kroppsbehandlingar inkluderar behandlingar som utförs av legitimerad personal och som innefattar och kräver medicinska bedömningar, rådet önskar en fördjupad analys av denna fråga, så att individer som genom går kirurgiska ingrepp ges så gott skydd som möjligt.

– är kritiskt till utredningens beredning av frågan om åldersgräns vid estetiska kroppsbehandlingar, och delar inte utredningens bedömning att det inte behövs någon åldersgräns. En åldersgräns på 18 år eller högre bör istället övervägas för vissa typer av behandlingar. Branschföreningarnas riktlinjer utgör inte ett tillräckligt skydd.

– avstyrker förslaget om att inte införa en obligatorisk försäkring för näringsidkare som erbjuder kroppsbehandlingar som kan innebära hälsorisker.

Smers remissvar Kroppsbehandlingar (SOU 2015:100)