Medicinska åldersbedömningar i asylprocessen – etiska aspekter

Smer har på eget initiativ tagit fram ett uttalande om etiska aspekter när det gäller användningen av medicinska åldersbedömningar i asylprocessen. Rådet har länge följt denna fråga och den tidvis intensiva samhällsdebatten. Nu presenterar Smer ett etiskt ramverk för att dessa bedömningar ska användas och genomföras på ett etiskt godtagbart sätt.

Om en asylsökande bedöms vara barn eller vuxen har stora konsekvenser när det gäller bl.a. boende, hälso- och sjukvård och prövningen av asylärendet. Det är därför viktigt att ett beslut om ålder blir så korrekt som möjligt. Idag finns dock ingen metod som exakt kan fastställa en persons ålder.

Det har ifrågasatts om medicinska metoder för att bedöma ålder alls bör användas eftersom samtliga har ett visst mått av osäkerhet. Samtidigt är frågan hur säker en åldersbedömning blir om denna enbart grundar sig på enskilda handläggares uppskattningar av den asylsökandes ålder, vilket annars är fallet. Saken ställs på sin spets när åldern är omtvistad. Det är den asylsökande som har bevisbördan för sin ålder och detta gäller även barn. Alla asylsökande har dock inte identitetsdokument att visa upp.

Rådet anser bl.a. att

  • om myndigheterna, efter en bedömning av skriftlig och muntlig bevisning i ärendet, fortfarande tvivlar på den asylsökandes uppgift om sin ålder, ska sökanden erbjudas att genomgå en medicinsk åldersbedömning. Sådana bedömningar ska alltså inte användas rutinmässigt utan endast när den asylsökande inte på annat sätt kan uppfylla sin bevisbörda.
  • en medicinsk bedömning av ålder kan tillföra viktig information, men enbart om man använder de metoder som har starkast vetenskapligt stöd och om hänsyn tas till deras felmarginaler vid den slutliga åldersbedömningen.
  • den asylsökande ska ges anpassad information om den medicinska åldersbedömningen och ha lämnat sitt samtycke innan bedömningen genomförs.
  • den asylsökandes integritet ska respekteras vid en medicinsk åldersbedömning
  • osäkerheter och felmarginaler ska anges vid den medicinska åldersbedömningen och framgå på ett tydligt sätt av underlaget. Anledningen är att den slutliga åldersbedömningen ska bli så transparent, rättssäker och förutsägbar som möjligt.

Smer efterlyser också fler vetenskaplig studier för att öka kunskapen kring vilka medicinska metoder för åldersbedömning man bör använda sig av för att få ett så tillförlitligt resultat som möjligt. Ansvariga myndigheter måste vidare göra kontinuerliga uppföljningar och utvärderingar av de metoder som används och se till att dessa byts ut och uppdateras i enlighet med nya forskningsrön.

Läs hela Smers uttalande Uttalande medicinska åldersbedömningar

Läs pressmeddelandet Pressmeddelande