etikpris-Rynning2

Elisabeth Rynning får Smers etikpris 2016

Elisabeth Rynning har tilldelats Smers etikpris med motiveringen “för hennes värdefulla insatser med att etablera ämnet medicinsk rätt i Sverige och enastående engagemang för centrala medicinsk-etiska frågor”.

Elisabeth Rynning doktorerade i offentlig rätt 1994, utnämndes till docent i offentlig rätt 1996, och var professor i medicinsk rätt vid Uppsala universitet 2003-2012. Under åren 2012-2016 var hon justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen. Den 9 juni 2016 valdes hon av en enhällig riksdag till ny chefsjustitieombudsman.

Elisabeth Rynning har gjort en pionjärinsats genom att etablera ämnet medicinsk rätt i Sverige vid Uppsala universitet och hennes forskning har berört centrala medicinsk-etiska frågor. Hennes avhandling handlade om samtycke till medicinsk vård och behandling, ett centralt problemområde inom medicinsk rätt och medicinsk etik. Hon har vidare gjort många värdefulla bidrag till forskningen när det gäller bl.a. barns rättigheter i sjukvården, integritetsfrågor inom vård och forskning och ny teknik inom det biomedicinska området. Samtliga viktiga frågor inom medicinsk etik.

Elisabeth Rynning har utöver detta deltagit som sakkunnig och expert i ett flertal offentliga utredningar och där verkat för att medicinsk-etiska frågor inte glömts bort. Utredningarna har berört frågor som t.ex. vården i livets slutskede, patientdata, skyddsåtgärder inom vård och omsorg och biobanker. Hon har även bl.a. varit styrelseledamot i Nationellt centrum för kvinnofrid, Myndigheten för vård och omsorgsanalys samt ledamot i Vetenskapsrådets expertgrupp för forskningsetik.

Se filmen från prisutdelningen: https://www.youtube.com/watch?v=tv1JAkizq0g