Rapporter

Redigering av det mänskliga genomet

Rapporten beskriver kunskapsläget, analyserar etiska aspekter och identifierar luckor i rådande regelverk avseende redigering av det mänskliga genomet, både vad gäller förändringar som går i arv, och förändringar som inte gör det.

Vård av personer utan permanent uppehållstillstånd

Statens medicinsk-etiska råd analyserar i rapporten etiska och juridiska aspekter på vård till patienter utan permanent uppehållstillstånd där det råder oklarhet kring tillgången till eftervård.

Etiska vägval vid en pandemi

Statens medicinsk-etiska råd presenterar en översikt av de centrala etiska värden, problem och utmaningar som aktualiseras vid en pandemi.

Livstecken efter sen abort

Utvecklingen inom vården av för tidigt födda leder till en tydligare konflikt mellan ambitionen att ge kvinnor möjlighet till sen abort där det finns synnerliga skäl för det och abortlagens bestämmelse att livsdugliga foster inte får aborteras. I rapporten analyseras frågor kopplade till aborter nära livsduglighetsgränsen.

Dödshjälp

Rapporten ger en bred översyn av kunskapsläget kring dödshjälp, med fokus på forskning och statistik från länder och delstater som legaliserat dödshjälp i någon form.

Den kvantifierbara människan. Att själv mäta sin hälsa

I denna rapport belyser Smer etiska problem som väcks genom introduktion och användning av kroppsnära teknik och hälsoappar i hälso- och sjukvården. Syftet är att ge rekommendationer till beslutsfattare och stimulera till samhällelig diskussion.

Etiska bedömningar i gränslandet mellan hälso- och sjukvård och forskning

I denna rapport analyserar Statens medicinsk-etiska råd etiska frågor rörande s.k. klinisk innovation i gränslandet mellan hälso- och sjukvård och forskning. Rådet tar i rapporten upp gränsdragningsproblem och redo­visar ett antal villkor som bör vara uppfyllda för att en innovativ metod ska kunna tillämpas i hälso- och sjukvården.

ADHD – etiska utmaningar

Rapporten tar upp etiska frågor som aktualiseras av de senaste årens stora ökning av antalet ställda ADHD-diagnoser hos barn, ungdomar och vuxna. Målet med rapporten är att stimulera till fortsatt diskussion och reflektion kring de etiska aspekterna på ADHD.

Robotar och övervakning i vården av äldre – etiska aspekter

I denna rapport belyser och analyserar Smer etiska aspekter förknippade med robotar och övervakning i vården av äldre. Målet med rapporten är att stimulera till samhällelig diskussion och att utgöra ett stöd inför beslut om användande av robotar och övervakning i hälso- och sjukvården samt i omsorgen av äldre.

Med- och egenfinansiering i vården – etiska aspekter

Ska patienten själv kunna betala extra för att få tillgång till en eventuellt bättre sjukvårdsinsats än vad det offentliga systemet kan erbjuda? Smer belyser i denna rapport frågan om med- och egenfinansiering inom den offentliga vården.

Mitokondriebyte vid allvarlig ärftlig sjukdom – etiska aspekter

Smer analyserar en teknik som innebär att mitokondrier som bär på skadat DNA byts ut mot friska mitokondrier i samband med assisterad befruktning, vilket skulle kunna användas för att förhindra att allvarlig ärftlig sjukdom överförs från mor till barn. Tekniken aktualiserar frågan om det är etiskt godtagbart att orsaka genetiska förändringar som går i arv.

Assisterad befruktning – etiska aspekter

Man beräknar att cirka 3 procent av alla barn som föds i Sverige i dag har tillkommit genom IVF (provrörs-befruktning). I takt med den medicinska utvecklingen har den samhälleliga attityden till assisterad befruktning gått ifrån att vara förhållandevis återhållsam till att bli mer tillåtande.