Med- och egenfinansiering i vården – etiska aspekter

Ska patienten själv kunna betala extra för att få tillgång till en eventuellt bättre sjukvårdsinsats än vad det offentliga systemet kan erbjuda?

Är medfinansiering i syfte att få en högre vårdkvalitet etiskt godtagbart i den offentliga vården?

En ny form av medfinansiering har introducerats i några landsting under senare år. Patienten kan i vissa fall välja en dyrare produkt i samband med behandling och själv stå för merkostnaden. Det kan t.ex. gälla val av dyrare speciallinser i samband med starroperationer eller en annan dyrare hörapparat än de offentligt finansierade modellerna.

Förutsättningarna för med- och egenfinansiering är en komplex fråga som handlar om den offentliga sjukvårdens uppdrag och hur detta uppdrag och dess avgränsningar påverkar den enskilde patienten. Kan dessa gränsdragningar göras på ett etiskt godtagbart sätt utan att stå i strid med hälso- och sjukvårdens mål – nämligen en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen?

Smer har till särskild uppgift att bevaka tendenser inom medicin och sjukvård som på sikt kan undergräva respekten för människovärdet. Av detta skäl är frågan om hur man från etiska utgångspunkter bör förhålla sig till medfinansiering inom den offentligt finansierade vården ett problem som rådet har anledning att diskutera.

Smer 2014:1 Med- och egenfinansiering i vården – etiska aspekter