ADHD – etiska utmaningar

Rapporten ADHD – etiska utmaningar tar upp etiska frågor som aktualiseras av de senaste årens stora ökning av antalet ställda ADHD-diagnoser hos barn, ungdomar och vuxna. Målet med rapporten är att stimulera till fortsatt diskussion och reflektion kring de etiska aspekterna på ADHD.

I rapporten diskuteras frågor kring diagnostik och behandling av ADHD, men också problem som kan förknippas med samhällsstrukturer och olika sätt att betrakta ADHD. Rådet har identifierat flera värdekonflikter där individens behov ställs mot samhällets förväntningar, krav och prioriteringar. Rapporten tar också upp föreställningar om ”normala” beteenden och frågan om var gränsen mellan sjukt och friskt går.

Smer 2015:2 ADHD – etiska utmaningar

Beställ tryckt exemplar hos Elanders