Styrmodeller i hälso- och sjukvården – förslag till modell för etisk analys

Statens medicinsk-etiska råd (Smer) presenterar i rapporten en modell för etisk analys av styrmodeller i vården. Tanken är att modellen ska kunna användas vid beslutsfattande på både nationell, regional och sjukhus- eller vårdenhetsnivå. Den ska kunna användas för analys av både nya styr- och organisationsmodeller och modeller som redan används. Analysmodellen utgör ett förslag och Smer välkomnar en diskussion kring hur den kan utvecklas och förbättras.

Smer 2019:2 Styrmodeller i hälso- och sjukvården – förslag till modell för etisk analys