Coronavirus
Coronavirus

Etiska vägval vid en pandemi

Statens medicinsk-etiska råd presenterar i rapporten en översikt av de centrala etiska värden, problem och utmaningar som aktualiseras vid en pandemi, med utgångspunkt från den pågående covid-19-pandemin. Rapporten innefattar även generella rekommendationer och förslag. Arbetet har tagits fram under pågående pandemi och är ett första steg i rådets analys av etiska frågor i samband med pandemin.

Rådet hoppas att denna skrift kan bidra till en djupare förståelse för covid-19-krisens etiska dimensioner och ge kunskap om hur den etiska analysen kan användas i beslutsfattande vid en pandemi. Målgrupp för skriften är beslutsfattare på olika nivåer och den intresserade allmänheten.

Smer 2020:3 Etiska vägval vid en pandemi

Beställ tryckt exemplar hos Elanders