Etiska bedömningar i gränslandet mellan hälso- och sjukvård och forskning

I denna rapport analyserar Statens medicinsk-etiska råd etiska frågor rörande s.k. klinisk innovation i gränslandet mellan hälso- och sjukvård och forskning.

En metod som används utan att dess effekter och risker utvär­derats i kliniska prövningar och utan att det finns beprövad erfaren­het betecknas i denna rapport som innovativ. En innovativ metod kan undersökas i ett kliniskt forskningsprojekt – för detta finns ett tydligt regelverk. Men det förekommer också att inno­vativa metoder används utanför ett forskningsprojekt. Det kan handla om ett tidigt led i ett kliniskt utvecklingsarbete, men också om att en eta­ble­rad metod används vid en annan sjukdom än den utprövats för. I denna rapport diskuteras de etiska värdekonflikter som kan uppstå när innovativa metoder används i hälso- och sjukvården. Rådet tar också upp gränsdragningsproblem och redo­visar ett antal villkor som bör vara uppfyllda för att en innovativ metod ska kunna tillämpas i hälso- och sjukvården.

Smer 2016:1 Etiska bedömningar i gränslandet mellan hälso- och sjukvård och forskning

Beställ tryckt exemplar hos Elanders