Bioetiknytt

Nyheterna speglar ett urval av sekretariatets omvärldsbevakning. Smer ansvarar inte för innehållet i de artiklar som länkas till.

Skräcken att anmälas och bli syndabock

Risken för att göra fel ökar i takt med en allt tuffare arbetsmiljö. Många sjuksköterskor och barnmorskor oroar sig också för att bli anmälda eller åtalade, visar Vårdfokus undersökning. Rädslan för att bli syndabock har fått fäste i vården.Lena

Forskare: Många antikroppstester är fortfarande opålitliga

Intresset är enormt för de tester som kan visa om man redan haft covid-19, genom att hitta antikroppar mot viruset i blodet. Men många av testerna är fortfarande alltför osäkra, varnar forskare:<br />– Jag litar inte på de tester som finns på marknaden just nu. De har för stora felmarginaler, säger Sophia Hober, professor på KTH.

Lunds universitet satsar på brittisk app för smittspridning

Forskare vid Lunds universitet lanserar en app som utvecklats i Storbritannien för att kartlägga spridningen av covid-19 genom att privatpersoner rapporterar sina symtom.Men svenska Folkhälsomyndigheten pausade precis ett eget liknande projekt av oro

Så vill forskare få fram ett vaccin snabbare

Amerikanska forskare föreslår att frivilliga försökspersoner ska smittas med coronavirus för att snabbare få fram ett fungerande vaccin. Miljoner liv skulle kunna räddas om ett vaccin kunde tas fram snabbare än med traditionella metoder, menar förespråkarna.

Digital kartläggning av smittspridning stoppas

Det digitala verktyg som MSB byggt för att kartlägga spridningen av covid-19 i Sverige pausas nu. Statsepidemiolog Anders Tegnell befarar att det gör mer skada än nytta.Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har under en tid utvecklat

Behovet av rehabilitering måste mötas efter svår covid-19

Coronaviruset och sjukdomen covid-19 sätter hårt tryck på sjukvårdens resurser. Fokus har hitills främst varit på dimensionering av intensivvårdsplatser för att kunna rädda liv.Det ökade trycket på sjukvården har mötts genom stängning av elektiva

Förslag till nya regler för blodgivning möts av kritik

Nu föreslår Socialstyrelsen att karenstiden för att få lämna blod sänks från tolv till fyra månader för bi- och homosexuella män.Det är ett steg på vägen – men långt ifrån tillräckligt, anser sjuksköterskan Tobias Ström, ordförande i organisationen

Utan kraftfulla insatser riskerar covid-19 att öka hälsoklyftorna

Jämlik hälsa under covid-19-pandemin var ämnet för Svenska läkaresällskapets och Svensk socialmedicinsk förenings webbseminarium i mitten av april [1].I kristider som denna drabbas socioekonomiskt utsatta grupper i högre utsträckning, vilket kan öka

Professorns ilska mot coronavården av äldre: Är diskriminering

Ändå avråds läkare från att träffa sjuka <b>patienter</b>. -… Han prioriterade att möta sina <b>patienter</b>…. Men nu hör han om Socialstyrelsens nya riktlinjer från 7 april, som går ut på att läkare inom äldrevården ska undvika att besöka sina <b>patienter</b> och att i…

Studentarbeten vid Sahlgrenska akademin ska vara etiskt granskade

Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet har tagit fram rutiner för etisk granskning av examensarbeten på grund- och avancerad nivå (kandidat- eller magisternivå) [1].Det fanns ett behov av att reda ut en del missuppfattningar om vad som gäller

Ivo granskar Karolinskas prioriteringar i intensivvården

Inspektionen för vård och omsorg inleder en tillsyn av prioriteringen i intensivvården på Karolinska universitetssjukhuset.Med anledning av covid-19 har Inspektionen för vård och omsorg en ny tipstjänst på sin webbplats. Nu har vårdpersonal larmat

Oroväckande etisk glidning i coronatider

Vi är allvarligt bekymrade över vissa skrivningar i Socialstyrelsens nationella principer för vårdprioritering under extraordinära förhållanden. Det skriver företrädare för Svenska Läkaresällskapet.

UD får kritik av strandsatta föräldrar som fått barn via surrogat

Adoptivföräldrarna är nöjda med UD:s hjälp.Men föräldrar till barn som fötts av <b>surrogatmödrar</b> är kritiska och känner sig övergivna av UD och svenska myndigheter…. Surrogatarrangemang är inte tillåtna i Sverige men det är inte olagligt att använda sig av <b>surrogatmödrar</b>…

I Kina accepterar de flesta att lämna ifrån sig all personlig information

I Kina accepterar de flesta att lämna ifrån sig all personlig <b>information</b>…. I Kina accepterar de allra flesta att lämna ifrån sig all personlig <b>information</b> som begärs, på elektroniskt eller annat sätt…. Om jag vill gå in i parker och i offentliga byggnader ska min mobiltelefons <b>hälsoapp</b>…

Rosemarie nekades besöka sin döende mamma

Undantag i <b>livets slutskede</b>…. "Undantag görs självklart för besök till boende som befinner sig i <b>livets slutskede</b>", står det på ett informationsblad på boendets dörr. -… Ximena Samuelsson är enhetschef på boendet och menar att man följt Region Stockholms riktlinjer som säger att endast två närstående får närvara vid besök i <b>livets slutskede</b>…