Kort om Hälsodata

Digitaliseringen har medfört nya möjligheter att samla in, dela och analysera hälsodata för att vinna ny kunskap, utveckla nya metoder och främja god hälsa. Det finns ett växande intresse från vårdgivare, forskare, företag och enskilda för att samla in mer data om individers hälsa, och för att kunna använda redan insamlade data på fler och nya sätt. Samtidigt aktualiserar användning av digitala hälsodata etiska frågor kopplade till bland annat integritet, självbestämmande och rättvisa. I Statens medicinsk-etiska råds (Smers) publikation Kort om Hälsodata beskrivs etiska och samhälleliga aspekter på hälsodata och några av de etiska utmaningar som ökad användning av digitala hälsodata kan medföra.

Kort om Hälsodata (Smer 2022:4)

”Kort om” är en ny publikationsserie från Smer som lyfter fram etiska och samhälleliga aspekter inom ett aktuellt ämne.