Yttrande om xenotransplantation

Statens medicinsk-etiska råd (Smer) vill med detta yttrande sätta fokus på de många etiska frågor som uppstår vid xenotransplantation, både i den prekliniska och kliniska forskningen och i en eventuell kommande behandlingsfas. Syftet med yttrandet är att stimulera till samhällelig debatt samt ge underlag för vidare analys kring reglering och praxis.

Läs yttrandet.