Brev till regeringen: Avrapportering angående Smers projekt om barn och unga med könsdysfori

Statens medicinsk-etiska råd, Smer, redovisar i detta yttrande det samarbete som rådet har haft med Barnombudsmannen, BO, när det gäller barn och unga med könsdysfori samt delger sina slutsatser kring vilka ytterligare initiativ som rådet anser behövs på området.

Avrapportering till regeringen angående Smers projekt om barn och unga med könsdysfori

Bilaga: Sammanfattning av ungdomsdialoger om vården vid könsdysfori