Remissvar avseende betänkandet Nationell läkemedelslista (Ds 2016:44)

2017-03-23

Smers uppdrag innefattar att belysa medicinsk-etiska frågor ur ett övergripande samhällsperspektiv. Smer har särskilt fokus på frågor som kan anses känsliga för den mänskliga integriteten. I detta remissvar kommenteras endast de delar av betänkandet som är av särskild vikt utifrån detta perspektiv.

Sammanfattning

– Smer ser positivt på att patientens samtycke i regel kommer att krävas för åtkomst till uppgift om ordinationsorsak.

– Smer ser det som mycket positivt att barnets perspektiv beaktats i utredningen och välkomnar förslaget att vårdnadshavare till ett barn inte kan få uppgifter om barnet spärrade.

– Äldre barn ska kunna spärra uppgifter som hen upplever som känsliga.

– Uppgift om att det finns spärrade uppgifter om en patient ska enbart lämnas ut till hälso- och sjukvårdspersonal för de syften som utredningen föreslår och inte till annan tredje person som till    exempel vårdnadshavare.

Smers remissvar Nationell läkemedelslista (Ds 2016:44)