Remissvar avseende Folkhälsomyndighetens beslutsunderlag om rotavirusvaccination i det nationella vaccinationsprogrammet

2017-03-22

Statens medicinsk-etiska råds, Smers, uppdrag innefattar att belysa medicinsk-etiska frågor ur ett övergripande samhällsperspektiv. I detta remissvar kommenteras endast de delar av underlaget som rör medicinsk-etiska överväganden.

Synpunkter

Smer har bistått Folkhälsomyndigheten med en etisk analys inom ramen för deras beredning av frågan (Smers Dnr Komm/2016/01613). Den etiska analysen finns med i Folkhälsomyndighetens underlag som bilaga 3.

Syftet med analysen var att identifiera och diskutera etiska aspekter på frågan om man bör utöka det allmänna vaccinationsprogrammet till att även inkludera vaccin mot rotavirus.

Smers bedömning var sammantaget att det, utifrån tillgängligt kunskapsunderlag och den etiska analysen, kan vara etiskt godtagbart att erbjuda rotavirusvaccination inom ramen för det allmänna vaccinationsprogrammet. Detta motiveras främst utifrån möjligheten att ge små barn skydd mot potentiellt allvarlig sjukdom och att risk-nytta balansen talar för vaccination.  En förutsättning för ett införande av rotavirusvaccination i programmet är att relevanta och utförliga informations- och utbildningsinsatser genomförs, riktade såväl till allmänheten som till hälso- och sjukvårdspersonal.