Remissvar avseende promemorian Förhandskontroll av personuppgiftsbehandling inom ramen för viss forskning

Remissvar – förhandskontroll av personuppgiftsbehandling inom ramen för viss forskning

 2012-11-20

Justitiedepartementet
103 33 Stockholm

Dnr 33/12

Remissvar avseende Promemoria Förhandskontroll av personuppgiftsbehandling inom ramen för viss forskning

(Ju2012/7081/L6)

Statens medicinsk-etiska råd (SMER) har inbjudits att lämna synpunkter på ovan nämnda promemoria. Rådet har till uppgift att belysa medicin-etiska frågor ur ett övergripande samhällsperspektiv och har därför begränsat sitt svar till mer allmänna medicin-etiska synpunkter.

Rådet vill framhålla vikten av att hanteringen av uppgifter som innehåller genetisk information sker på ett etiskt oklanderligt sätt, inte minst för att bibehålla allmänhetens förtroende för verksamheten. I de fall uppgifterna innehåller genetisk information som kan spåras till den enskilde samt vid samkörning av olika register där uppgifterna sammantaget kan leda till identifikation av den enskilde innebär personuppgiftsbehandlingen reella risker för integritetsintrång. Det är då av största vikt att uppgifterna skyddas mot otillbörligt utnyttjande och otillåten spridning.

Av promemorian framgår att det föreligger svårigheter för Datainspektionen att på förhand bedöma vilken typ av behandling av genetiska uppgifter som utgör en hög risk i aktuella forskningsstudier. Vidare har myndigheten inlett en satsning mot utökad tillsyn av den faktiska personuppgiftsbehandlingen i studierna samt en förbättrad myndighetssamverkan.

Rådet delar bedömningen att etikprövningsnämnderna och Läkemedelsverket torde ha bättre förutsättningar att göra den granskning som krävs för att bedöma studierna ur risksynpunkt.

Mot denna bakgrund har rådet inga invändningar mot att Datainspektionens förhandskontroll av personuppgiftsbehandling inom ramen för viss forskning (10 § personuppgiftsförordningen [1998:1191]) slopas.

Ärendet behandlades vid rådets ordinarie sammanträde den 9 november 2012. Beslutanderätten i ärendet delegerades vid samma tillfälle till ordföranden och har beretts av utredningssekreteraren Febe Westberg.

För rådet

Kjell Asplund
ordförande