Juridiska frågor kring barn som tillkommit genom surrogatmoderskap i utlandet

Juridiska frågor kring barn som tilkommit genom surrogatmoderskap i utlandet

2012-09-21 Dnr 29/12

Justitiedepartementet
103 33 Stockholm

Juridiska frågor kring barn som tillkommit genom surrogatmoderskap i utlandet

Statens medicinsk-etiska råd, SMER, arbetar för närvarande med en rapport där frågor om assisterad befruktning belyses ur medicinsk-etiska perspektiv. I det sammanhanget har SMER liksom b.la. Socialutskottet uppmärksammat en del juridiska oklarheter som har konsekvenser för barn som tillkommit genom surrogatmoderskap utomlands och deras föräldrar. SMER anser att det är angeläget att dessa juridiska oklarheter skyndsamt regleras.

Rådet återkommer till de etiska aspekterna rörande surrogatmoderskap i den kommande rapporten.

Rådet tog beslut om denna skrivelse vid ordinarie sammanträde den 14 september 2012. I beslutet deltog ledamöterna Kjell Asplund (ordförande), Chatrine Pålsson Ahlgren, Sven-Olov Edvinsson, Elina Linna, Barbro Westerholm och Anders Åkesson. I beredningen av ärendet deltog även Lars Berge- Kleber, Marianne Granath, Åsa Nilsonne, Nils-Eric Sahlin, Lovisa Strömberg och Elisabeth Wennlund, samtliga sakkunniga i rådet.

Enligt rådets uppdrag,

Kjell Asplund,
Ordförande

Kopia för kännedom: Socialdepartementet