Remissvar avseende Ds 2011:32 Genomförandet av EU-direktivet om mänskliga organ avsedda för transplantation

Statens medicinsk-etiska råd
Datum: 2011-11-11
Dnr 39/11

Socialdepartementet
103 33 Stockholm

Remissvar avseende Ds 2011:32 Genomförandet av EU-direktivet om mänskliga organ avsedda för transplantation

Remissvar avseende Ds 2011:32 Genomförandet av EU-direktivet om mänskliga organ avsedda för transplantation (dnr S2011/8247/FS)

Statens medicinsk-etiska råd, SMER, har beretts tillfälle att yttra sig över ovan rubricerade departementspromemoria.

Promemorian innehåller förslag som syftar till att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/53/EU den 7 juli 2010 om kvalitets- och säkerhetsnormer för mänskliga
organ avsedda för transplantation i svensk rätt. I promemorian görs bedömningen att Sverige uppfyller flertalet av bestämmelserna i organdirektivet, och en ny lag om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga organ föreslås.

SMER är positivt till strävan att samordna kvalitets- och säkerhetsnormer för donerade organ inom EU.

Rådet har utifrån ett medicinsk-etiskt perspektiv inga synpunkter på ovan rubricerade departementspromemoria.

_____________

Rådet har beslutat om detta remissvar vid ordinarie sammanträde den 11 november 2011. I beslutet har deltagit ledamöterna Daniel Tarschys (ordförande), Ann Arleklo, Anders Henriksson, Elina Linna, Gustav Nilsson, Chatrine Pålsson Ahlgren, Barbro Westerholm och Anders Åkesson. I beredningen av ärendet deltog även Daniel Brattgård, Göran Hermerén, Emil Bergschöld, Lena Rehnberg och Jan Wahlström, samtliga sakkunniga i rådet. Föredragande i ärendet har varit utredningssekreteraren Lotta Eriksson.

Enligt rådets beslut

Daniel Tarschys