Yttrande över Genomförande av EG-direktivet om mänskliga vävnader och celler (Ds 2005:40)

Statens medicinsk-etiska råd
Datum: 2006-03-07
Dnr 38/05

Statens medicinsk-etiska råd, (SMER) har av Socialdepartementet anmodats yttra sig över rubricerade departementsskrivelse. Rådet har beslutat avge bifogade yttrande. Yttrandet har beslutats av ledamöterna Daniel Tarschys (ordförande), Mona Berglund Nilsson, Leif Carl-son,

Sven-Olov Edvinsson, Tuulikki Koivunen Bylund, Elina Linna, Barbro Westerholm,
Conny Öhman.
Vid beredningen av ärendet har vidare deltagit Lena Barrbrink, Daniel Brattgård,
Göran Hermerén, Lena Jonsson, Niels Lynöe, Ulla Lönnqvist Endre,
Lisbeth Löpare Johansson, Elisabeth Rynning, Jan Wahlström, samtliga sakkunniga i rådet.

Föredragande i ärendet har varit huvudsekreteraren Erik Forsse.

Daniel Tarschys
ordförande

Yttrande över Genomförande av EG-direktivet om mänskliga vävnader och celler (Ds 2005:40)

Statens medicinsk-etiska råd, (SMER) har av Socialdepartementet anmodats yttra sig över rubricerade departementsskrivelse. Rådet har beslutat avge bifogade yttrande.

Kvalitetssäkring och standardisering av metoder är av stor betydelse med tanke på det omfattande internationella samarbetet inom medicinsk forskning och i hög grad också inom sjuk-vård. Rådet ser därför positivt på genomförandet av EG-direktivet om mänskliga vävnader och celler. Att föreslagna regler kommer att omfatta alla ”vävnadsinrättningar” där man avser att använda slutprodukten på människor och inte enbart sådana som upprättats inom hälso- och sjukvården är också ett framsteg.

Som framgår av departementspromemorian överlappar den föreslagna lagen med flera existe-rande lagar. Det föreligger oklarheter mellan den föreslagna lagen och t.ex. biobankslagen och transplantationslagen och rådet anser därför att en snar översyn av förhållandet mellan dessa lagar är angelägen.

Människors rätt till integritet och självbestämmande är grundläggande principer i rådet arbete. Rådet intresserar sig därför för verksamhet som berör eller har konsekvenser för integritet, rätt till privatliv, förtrolighet, säkerhet, rättvis fördelning av bördor och vinster, samt information och samtycke. Eftersom de villkor som krävs för att få etablera en vävnadsinrättning kommer att fastställas genom kommittéarbete i ett senare skede, är det angeläget att Sverige i denna kommitté arbetar för att kraven innefattar överväganden om information, samtycke och åter-kallande av samtycke. Rådet vill i sammanhanget peka ut den speciella situation som uppstår t.ex. när materialet som samlas in är navelsträngsblod och samtyckesförfarandet över tid mås-te övergå från att avse föräldern till att avse barnet.