Protokoll fört vid sammanträde med Statens medicinsk-etiska råd (Smer) den 5 maj 2023

Närvarande
Sven-Eric Söder
Yasmine Bladelius (närvarande digitalt)
Åsa Gyberg-Karlsson
Per Landgren (närvarande digitalt)
Sofia Nilsson (p. 1–10)
Anton Nordqvist (närvarande digitalt)
Lilas Ali
Göran Collste (p. 1–10)
Titti Mattsson (p. 1–9)
Kerstin Nilsson (p. 1–9)
Olle Olsson
Bengt Rönngren
Nils-Eric Sahlin
Mikael Sandlund
Kristina Wikner

Sekretariat
Lotta Eriksson
Michael Lövtrup
Carolina Östgren (närvarande digitalt)

Frånvarande
Per Ramhorn
Thomas Ragnarsson
Anna Starbrink
Anders Castor
Marie Sten

Gäster
Ellen Jones (p. 9)
Anders Tegnell (p. 9, närvarande digitalt)
Claudia Lampic (p. 11)

1 Välkommen och Inledning

Sven-Eric Söder inledde mötet med att hälsa alla välkomna.

2 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

3 Jävs- eller intressekonflikter

Inga jävs- eller intressekonflikter anmäldes.

4 Anmälningar

Sven-Eric Söder och Michael Lövtrup har den 11 april presenterat Smers rapport om genredigering för Etikprövningsmyndigheten.

Synpunkter har lämnats på Socialstyrelsens förslag till ny modell för bedömning av screening för nyfödda. Ärendet har beretts av sekretariatet med stöd av Smers arbetsgrupp för screeningfrågor.

Sven-Eric Söder och Lotta Eriksson rapporterade från ett möte med Miriam Söderström, statssekreterare hos sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

Kerstin Nilsson rapporterade att framtiden för Nordic Committee on Bioethics är oviss sedan Nordforsk aviserat att man inte önskar fortsätta finansiera verksamheten. Rådet diskuterade hur det nordiska samarbetet kan upprätthållas om kommittén läggs ned. I första hand handlar det om ökad samverkan med Smers systerorganisationer i de andra nordiska länderna.

5 Omvärldsbevakning

Rådets medlemmar kommenterade utskickat material och andra aktuella medicinsk-etiska frågor och diskuterade lämpliga sätt att hantera dem.

6 Klimatförändringar, hälso- och sjukvård och etik

6.1 Utkast yttrande

Rådet kommenterade det förslag till yttrande som tagits fram av sekretariatet och arbetsgruppen. Justeringar och alternativa formuleringar diskuterades. Rådet beslutade att arbeta vidare med texten och att beslut om yttrandet fattas per capsulam.

6.2 Kommunikationsplan

Kommunikationsplanen justeras och beslut fattas i samband med beslut om yttrandet.

7 Joint meeting mellan EGE och Smer

Lotta Eriksson meddelade att programmet för mötet i det närmaste är klart men några detaljer återstår. Förslaget till gemensamt uttalande mellan EGE och Smer diskuterades och rådet framförde synpunkter. Beslut om uttalandet kommer att fattas vid mötet.

8 Remisser

8.1 Från delar till helhet – Tvångsvården som en del av en sammanhållen och personcentrerad vårdkedja (SOU 2023:5)

Carolina Östgren föredrog sekretariatets förslag till svar. Rådet beslutade att anta förslaget efter justeringar.

8.2 Förslag till föreskrifter om ändring i föreskrifterna om undantag från kravet på tillstånd till genetisk undersökning vid allmän hälsoundersökning och föreskrifterna om vilka sjukdomar som får spåras och diagnostiseras genom vävnads-prover i PKU-biobanken

Ändringarna syftar till att införa screening för SMA i nyföddhetsscreeningen. Smer har tagit ställning till grundfrågan vid sammanträdet den 30–31 mars. Mot den bakgrunden föreslog sekretariatet att rådet avstår från att besvara remissen. Rådet beslutade i enlighet med förslaget.

8.3 En registerlag för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (Ds 2023:10)

Vid en övergripande bedömning av remissens innehåll och mot bakgrund av sekretariatets begränsade resurser föreslog sekretariatet att Smer avstår från att besvara remissen. Rådet beslutade i enlighet med förslaget.

9 Kunskapsunderlag till utredningen En mer ändamålsenlig och effektiv ordning för de nationella vaccinationsprogrammen och de nationella vaccinationsregistren S 2022:13

Utredaren har hösten 2022 vänt sig till Smer för ett kunskapsunderlag gällande den etiska bedömningen av vaccinationsprogram. Med anledning av att rådet fått nya medlemmar från årsskiftet hade Anders Tegnell, särskild utredare, och Ellen Jones, sekreterare i utredningen, bjudits in för att presentera utredningens uppdrag och bakgrunden till utredningens förfrågan.

Rådet diskuterade därefter olika etiska aspekter som kan aktualiseras vid bedömningen av vaccinationsprogram. Arbetsgruppen kommer att arbeta vidare med sitt förslag till underlag, vilket kommer att skickas ut till rådet för synpunkter och senare beslut per capsulam.

10 Embryomodeller och 14-dagarsregeln

Søren Holm, professor i bioetik vid University of Manchester, hade bjudits in för att presentera sina tankar kring olika filosofiska och begreppsliga frågor som embryomodeller ger upphov till. Rådet och Søren Holm diskuterade därefter vidare utifrån presentationen.

11 Uppföljning frågor om spermiedonation

Som en uppföljning och fördjupning av rådets påbörjade beredning kring etiska frågor i relation till spermiedonation, och frågan om hur många barn en enskild spermiedonator bör få ge upphov till hade råder bjudit in Claudia Lampic, professor vid institutionen för psykologi, Umeå universitet. Hon presenterade sin forskning kring psykologiska aspekter kring köncellsdonation och diskuterade tillsammans med rådet aktuella och angelägna etiska frågor i relation till assisterad befruktning och köncellsdonation. 

12 Inför NEC Forum

Lotta Eriksson gav en uppdatering gällande arbetet med att förbereda konferensen NEC Forum den 25–26 maj. Programmet är nu färdigt och det står klart att ca 130 personer kommer att delta.

13 Inför fortsatt beredning och beslut av framtida projekt

Punkten bordlades.

14 Övriga frågor

Ingen övrig fråga hade anmälts.

Vid protokollet
Michael Lövtrup
sekreterare

Justeras
Sven-Eric Söder
ordförande