Uppdrag

Rådets verksamhet bygger på ett uppdrag från regeringen. I uppdragsbeskrivningen betonas rådets frihet ta egna initiativ i angelägna medicinsk-etiska frågor.

Huvuduppgifter

Smers huvuduppgifter är:

  • att analysera medicinsk-etiska frågor ur ett övergripande samhällsperspektiv
  • att sträva efter en helhetssyn på frågor som rör sådan medicinsk forskning och behandling som kan anses känslig för den mänskliga integriteten eller påverka respekten för människovärdet
  • att samla in och väga faktamaterial samt sprida kunskap om de medicinsk-etiska frågorna
  • att fungera som organ för informations- och åsiktsutbyte och ha rollen av förmedlande instans mellan vetenskapen, medborgarna och de politiskt ansvariga
  • att, när det bedöms lämpligt, kunna lämna förslag till utredningsverksamhet

Smer ger råd i medicinsk-etiska frågor till regering och riksdag men riktar sig ofta också till andra intressenter. Rådet ska enligt uppdraget göra sina bedömningar utifrån ett samhällsperspektiv och stimulera samhällsdebatten i medicinsk-etiska frågor.

Avgänsningar

Smer tar inte ställning till enskilda patientärenden. Dessa handläggs av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och landstingens patientnämnder. Inte heller tar Smer ställning i rent forskningsetiska frågor, vilka hanteras av Etikprövningsmyndigheten och Överklagandenämnden för etikprövning. Vid Socialstyrelsen finns en nämnd för etiska frågor som är rådgivande inför myndighetens beslut. Smer behandlar inte etiska aspekter på mikroorganismer, växter eller djur. Dessa frågor handläggs av Gentekniknämnden.

Arbetssätt

Smers analyser grundar sig på:

  • senast tillgängliga fakta
  • tillämpning av grundläggande etiska principer

Rådet sammanställer fakta via litteratur och hearings med forskare eller andra med specialkunskaper. Mot bakgrund av inhämtade fakta identifierar rådet värderings- och intressekonflikter och beskriver för- och nackdelar med olika handlingsalternativ. Därefter tar rådet ställning utifrån etiska grundprinciper, exempelvis människovärde och integritet.

I sina analyser utgår Smer från den humanistiska människosynen. Det innebär att människan är ett subjekt – ett jag – som har frihet, ansvar och värdighet. Människan får aldrig enbart betraktas eller behandlas som ett medel. Människan är alltid ett mål i sig, vilket betyder att hon alltid kan göra anspråk på respekt för sin egen skull.

Till denna människosyn knyts uppfattningen om människovärdet, som innebär att alla människor har vissa fundamentala rättigheter som skall respekteras och gälla lika för alla. Människovärdet är knutet till människans existens, inte till det hon äger, gör eller kan.