Rådsmedlemmar

Statens medicinsk-etiska råd

Förordnanden 2019-05-24 – 2022-12-31

Sven-Eric Söder

Sven-Eric Söder

Sven-Eric Söder har tidigare varit statssekreterare på Näringsdepartementet och Utrikesdepartementet, chef för Olof Palme International Center och generaldirektör för Folke Bernadotteakademin.

Michael Anefur

Michael Anefur

Michael Anefur är riksdagsledamot och representerar Kristdemokraterna, Skåne läns västra. Han är ledamot i Socialutskottet och suppleant i Civilutskottet och i Kulturutskottet.

Åsa Gyberg-Karlsson

Åsa Gyberg-Karlsson

Åsa Gyberg-Karlsson representerar Vänsterpartiet. Kommunpolitiker, som bl.a. har företrätt Vänsterpartiet i Kommittén om genetisk integritet.

Arbetar som eHälsostrateg i Region Blekinge. Är legitimerad biomedicinsk analytiker.

Ulrika Jörgensen

Ulrika Jörgensen

Ulrika Jörgensen är riksdagsledamot och representerar Moderata samlingspartiet, Hallands län. Hon är suppleant i Kulturutskottet och i Socialutskottet.

Yasmine Bladelius

Yasmine Bladelius

Yasmine Bladelius är riksdagsledamot och representerar Socialdemokraterna.

Sofia Nilsson

Sofia Nilsson

Sofia Nilsson representerar Centerpartiet, Skåne läns norra och östra.

Lina Nordquist

Lina Nordquist

Lina Nordquist är riksdagsledamot och representerar Liberalerna, Uppsala län. Hon är ledamot i Socialutskottet, suppleant i Utbildningsutskottet, i Justitieutskottet, i Kulturutskottet och i EU-nämnden.

Anton Nordqvist

Anton Nordqvist

Anton Nordqvist representerar Miljöpartiet de gröna och är tredje vice ordförande i Region Jämtland Härjedalen.

Lilas Ali

Lilas Ali

Lilas Ali är universitetslektor och forskare vid Institutionen för vårdvetenskap och hälsa samt Centrum för personcentrerad vård (GPCC) Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Hon är specialistsjuksköterska i psykiatri och är kombinationsanställd på Psykiatri affektiva, Sahlgrenska universitetssjukhuset. Hennes forskningsområde är inom personcentrerad vård och eHälsa. Lilas är även styrelseledamot i Svensk Sjuksköterskeförening.

Göran Collste

Göran Collste

Göran Collste är professor emeritus i tillämpad etik vid Linköpings universitet och gästforskare vid Uppsala universitet. Han bedriver forskning i tillämpad etik och har lång erfarenhet av undervisning i etik. Görans forskning behandlar bland annat frågor om rättvisa, IT och etik i vården och människovärde. Göran har varit ledamot av rådet för humaniora och samhällsvetenskap vid Vetenskapsrådet, vetenskaplig sekreterare i en regional etikprövningsnämnd och ledamot av den nationella Expertgruppen för frågor om vetenskaplig oredlighet. Under åren 2011-2015 var han ordförande för Societas Ethica (European Society for Research in Ethics).

Titti Mattsson

Titti Mattsson

Titti Mattsson är professor i offentlig rätt vid Lunds universitet. Hon är vice ordförande i Region Skånes etiska råd och ingår i universitetets centrala etiska råd. Vidare är hon styrelseledamot vid Myndigheten för vård- och omsorgsanalys och redaktör för European Health Law Journal. Hennes forskning rör samhälleliga insatser och ingripanden inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården med särskilt intresse för barn och äldre. Hon koordinerar Health Law Research Centre, Norma äldrerätt samt Law and vulnerabilities vid juridiska fakulteten.

Kerstin Nilsson

Kerstin Nilsson

Kerstin Nilsson är seniorprofessor i obstetrik och gynekologi vid Örebro universitet och tidigare dekan vid fakulteten för medicin och hälsa. Hon har tidigare varit engagerad i uppbyggnaden av den nya läkarutbildningen vid universitetet och varit ansvarig för undervisningen inom professionell utveckling. Hon är nämndordförande för Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU), och styrelseledamot i Svensk förening för obstetrik och gynekologi. Tidigare har hon varit ledamot av Svenska läkaresällskapets nämnd och dess ordförande under 2014-2016.

Olle Olsson

Olle Olsson

Olle Olsson arbetar som handläggare på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) med frågor om valfrihet, patientinflytande, ersättningssystem, medfinansiering, vård av asylsökande och tillståndslösa m.m.

Bengt Rönngren

Bengt Rönngren

Bengt Rönngren är kansliråd vid Enheten för folkhälsa och sjukvård på Socialdepartementet.

Nils-Eric Sahlin

Nils-Eric Sahlin

Nils-Eric Sahlin är professor i medicinsk etik vid Lunds universitet och tidigare professor i teoretisk filosofi vid samma universitet. Bedriver filosofisk och medicin-etisk forskning. Ledamot av bland annat Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, Kungl. Skogs-och Lantbruksakademien och Academia Europaea. Ordförande i Vetenskapsrådets expertgrupp för etik, ledamot av European Group on Ethics in Science and New Technologies (EGE) och tidigare ordförande för Region Skånes etiska råd.

Mikael Sandlund

Mikael Sandlund

Mikael Sandlund är professor i psykiatri vid Umeå universitet och ordförande för Delegationen för medicinsk etik inom Svenska Läkaresällskapet. Mikael har lång erfarenhet av undervisning i medicinsk etik inom läkarprogrammet och för läkare under vidareutbildning. Han är aktiv inom det kliniska etikarbetet inom Västerbottens läns landsting. Mikaels forskningsverksamhet berör frågor om delaktighet och självbestämmande för personer med psykiska sjukdomar och funktionsnedsättningar.

Marie Sten

Marie Sten

Marie Stéen är ansvarig för hälso- och sjukvårdsfrågor i Funktionsrätt Sveriges styrelse sedan 5 år och ansvarig för patient- och närståendefrågor i Regionala Cancer Centra (RCC) sedan starten 2011.

Kristina Wikner

Kristina Wikner

Kristina Wikner är chef för enheten för högspecialiserad vård på Socialstyrelsen. Hon har tidigare bl.a. varit chef för enheten för nationella riktlinjer och screening på Socialstyrelsen.