Protokoll fört vid sammanträde med Statens medicinsk-etiska råd (Smer) den 16 juni 2023

Närvarande
Sven-Eric Söder
Yasmine Bladelius (p. 1–13, närvarande digitalt)
Per Landgren (närvarande digitalt)
Sofia Nilsson (p. 4 [delvis], 5–16, närvarande digitalt)
Anton Nordqvist
Per Ramhorn (p. 1–12, 13 [delvis], 14–16, närvarande digitalt)
Thomas Ragnarsson (p. 1–7, 9–12)
Anna Starbrink (p. 1–14)
Lilas Ali
Anders Castor (p. 8–16)
Kerstin Nilsson
Olle Olsson
Bengt Rönngren
Nils-Eric Sahlin
Mikael Sandlund (p. 1–8, 10, 13–16, närvarande digitalt)
Marie Sten
Kristina Wikner

Sekretariat
Lotta Eriksson
Michael Lövtrup
Carolina Östgren
Henrik Ahlenius (p. 9–12)

Frånvarande
Åsa Gyberg-Karlsson
Göran Collste
Titti Mattsson

Gäster
Linda Almqvist (p. 10)
Sören Andersson (p. 10)
Annika Ersson (p. 10, närvarande digitalt)
Kari Johansen (p. 10)
Nicholas Rivron (p. 11, närvarande digitalt)
Carl Nilsson (p. 13, närvarande digitalt)
Peter Lindgren (p. 14–16)

1 Välkommen och inledning

Sven-Eric Söder inledde mötet med att hälsa alla välkomna.

2 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

3 Jävs- eller intressekonflikter

Yasmine Bladelius förklarade sig jävig under punkt 12.

4 Anmälningar

Åsa Gyberg Karlsson medverkade vid en konferens om AI vid Institutet för framtidsstudier den 25 maj.

Åsa Gybergs Karlsson medverkade vid ett möte om abort vid RFSU den 30 maj.

Lotta Eriksson medverkade i en paneldiskussion om hälsodata vid konferensen Vitalis den 23 maj.

Lotta Eriksson deltog i ett möte med SKR:s etiknätverk den 9 maj.

Lotta Eriksson meddelade att sekretariatet undersöker möjligheterna att anordna en gemensam konferens med Gentekniknämnden i höst och kommande år. Rådets medlemmar var positiva till samarbete rådet och nämnden emellan.

Lotta Eriksson nämnde att SKR kontaktat Smer med anledning av frågan om livmodertransplantation. Frågan kommer att aktualiseras ånyo inom ramen för rådets uppföljning i frågor som rör frågor i livets början och behandling för ofrivillig barnlöshet.

Carolina Östgren och Läkare Utan Gränser hade ett första planeringsmöte den 2 juni inför etikpristagarseminariet den 26 oktober.

Sekretariatet planerar för en kommande remiss av Ds 2023:8 Förslag på åtgärder för att skapa bättre förutsättningar för kliniska prövningar – för en bättre välfärd och en starkare life science-sektor. Kerstin Nilsson utsågs till att bistå sekretariatet i att utarbeta ett förslag till remissvar.

5 Inför Smers etikpris 2023

Rådet beslutade att årets etikpriskommitté ska bestå av Sven-Eric Söder, Yasmine Bladelius, Thomas Ragnarsson och Anna Starbrink.

6 Omvärldsbevakning

Rådets medlemmar kommenterade utskickat material och andra aktuella medicinsk-etiska frågor.

7 Uppföljning internationella möten

Rådets medlemmar reflekterade över de två internationella mötena som Smer stod värd för i maj: det gemensamma mötet mellan EGE och Smer den 24 maj och det 31:a NEC Forum den 25–26 maj.

8 Uppföljning Kunskapsunderlag till utredningen En mer ändamålsenlig och effektiv ordning för de nationella vaccinationsprogrammen och de nationella vaccinationsregistren S 2022:13

En ny version av kunskapsunderlaget med vissa korrigeringar har skickats in till utredningen. Lotta Eriksson och Michael Lövtrup redovisade de små justeringar som har gjorts jämfört med den ursprungliga versionen.    

9 Klimatförändringar, hälso- och sjukvård och etik

Rådet diskuterade det förslag till yttrande som tagits fram av sekretariatet och arbetsgruppen. Beslut om yttrandet kommer att fattas per capsulam.

10 Folkhälsomyndighetens utredning om vaccin mot vattkoppor och bältros till nationellt vaccinationsprogram

Inom ramen för Folkhälsomyndighetens utredning om vaccin mot vattkoppor och bältros till nationellt vaccinationsprogram har Smer tillfrågats om en etisk analys. Sören Andersson och Kari Johansen från Folkhälsomyndigheten var inbjudna för att presentera myndighetens utredning. Rådets medlemmar ställde frågor och diskuterade etiska aspekter på frågan. Det beslutades att Lilas Ali, Anders Castor, Per Ramhorn och Mikael Sandlund ska ingå i en arbetsgrupp som ska bistå sekretariatet i utarbetandet av Smers analys.

11 Embryomodeller och 14-dagarsregeln

Nicholas Rivron, forskargruppledare vid Institute of Molecular Biotechnology, Wiens universitet, hade bjudits in för att redogöra för den senaste utvecklingen inom forskningen rörande embryomodeller. Han redogjorde även för den diskussion om etiska frågor kopplade till forskningen som förs inom International Society for Stem Cell Research. Rådet fick möjlighet att ställa frågor.

12 Dödshjälp

Lotta Eriksson presenterade en projektplan för utarbetandet av en kunskapsöversikt om utveckling och reglering gällande dödshjälp i andra länder. Rådet antog planen. Henrik Ahlenius, som kommer arbeta med översikten presenterades sig och välkomnades till sekretariatet av ordföranden. En referensgrupp bestående av Per Landgren, Titti Mattsson, Sofia Nilsson och Mikael Sandlund utsågs för att stödja sekretariatet vid framtagandet av kunskapsöversikten.

13 Utredningen om sekundäranvändning av hälsodata

Carl Nilsson, huvudsekreterare i utredningen, presenterade utredningens uppdrag och några av de etiska frågor som uppdraget har väckt. Rådet diskuterade dessa frågor.

14 Sen selektiv fosterreduktion. Fortsatt beredning

Lotta Eriksson återgav rådets diskussion och slutsatser från sammanträdet den 30–31 mars och introducerade några nya frågeställningar. Rådets medlemmar gav sina synpunkter på dessa.

15 Inför Almedalen              

Lotta Eriksson och Carolina Östgren presenterade de seminarier som Smer planerar att genomföra i Almedalen.

16 Övriga frågor

Ingen övrig fråga hade anmälts.

Vid protokollet
Carolina Östgren
sekreterare

Justeras
Sven-Eric Söder
ordförande