Protokoll fört vid sammanträde med Statens medicinsk-etiska råd (Smer) den 23 september 2022

Närvarande
Sven-Eric Söder (ordförande)
Michael Anefur
Åsa Gyberg-Karlsson
Ulrika Jörgensen (digitalt deltagande t.o.m. punkt 8.2)
Sofia Nilsson (fr.o.m. pkt 5)
Anton Nordqvist
Lilas Ali
Göran Collste
Titti Mattsson (digitalt deltagande t. o. m. punkt 11)
Kerstin Nilsson
Olle Olsson
Nils-Eric Sahlin
Mikael Sandlund
Kristina Wikner (fr.o.m. pkt 5)

Sekretariat
Lotta Eriksson
Michael Lövtrup
Maria Zetterström
Carolina Östgren

Frånvarande
Yasmine Bladelius
Magnus Harjapää
Lina Nordquist
Bengt Rönngren
Marie Sten

Gäster (digital medverkan under p. 11)
Erik Berglund
Olle Korsgren

1 Inledning

Mötet inleddes med att ordförande Sven-Eric Söder hälsade alla välkomna till mötet. Maria Zetterström informerade om vilka rådsmedlemmar som anmält förhinder.

2 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

3 Jävs- eller intressekonflikter

Inga jävs- eller intressekonflikter anmäldes.

4 Anmälningar

4.1 Presentation av Smers rapport om genredigering för Överklagandenämnden för etikprövning

Michael Lövtrup rapporterade från den presentation av Smers rapport om genredigering han gjorde för Överklagandenämnden för etikprövning den 21 juni 2022. Diskussionen fokuserade särskilt på Smers rekommendationer i rapporten vad gäller etikprövning.

4.2 Möte med den nationella life science-samordnaren, Jennie Nordborg, den 23 augusti 2022

Sven-Eric Söder och Lotta Eriksson träffade Life-science-samordnaren Jennie Nordborg den 23 augusti för att diskutera aktuella och framtida utmaningar inom biomedicinen och bioetiken.

4.3 Rapportering från Global Summit, den 15–17 september 2022

Sven-Eric Söder och Lotta Eriksson rapporterade från det trettonde Global Summit för etikråd som WHO arrangerade i Lissabon den 15 – 17 september, där också Nils-Eric Sahlin deltog. Bland annat presenterade Sven-Eric Söder Smers genredigeringsrapport i ett forum. Allmänt diskuterades även vad nationella etikråd kan bidra till i den allmänna debatten, vilka förändrade etikkrav som kan komma att ställas i olika frågor, och hur man bättre kan kommunicera dem, dvs etikråd i förändring, hur kan etikråd bidra till ändrad politik och nya policyer inom etikområdet.

4.4 Rapportering från workshop kring forskningsetisk prövning under pandemin

Lotta Eriksson rapporterade från en workshop anordnad i anslutning till Global Summit, på temat efterlevnad av forskningsetisk prövning under pandemin. Under workshopen diskuterades hur olika riktlinjer hanterades under pandemin. De flesta deltagarna rapporterade liknande strategier, för exempelvis så kallade snabbspår. Många rapporterade att de klarat av krisen, men att många medarbetare bränt ut sig under tidens gång. Flera vittnade även om brist på kontinuerlig systematik för lärandesystem, dvs brist på återkoppling.

4.5 Inför NEC Forum 2023

Lotta Eriksson berättade om status i planeringsarbetet för NEC-forum som ska hållas i Stockholm den 25-26 maj 2023. En representant från varje land kommer att bjudas in och ett programutkast kommer på nästa sammanträde. Det är även bekräftat att ett möte mellan Smer och the European Group on Ethics in Science and New Technologies (EGE)  kommer att hållas på eftermiddagen den 24 maj.

4.6 Rapportering från deltagande i och bevakning av konferens Children’s Rights in Biomedicine på Juridiska fakulteten, Uppsala universitet, den 12–13 september 2022

Lotta Eriksson och Carolina Östgren deltog på konferensen och berättade om valda delar. Vid konferensen presenterades och diskuterades bland annat resultat av ett pågående forskningsprojekt Decision-making for Children in a State of Medical Indeterminacy som kommer sammanfattas i en bok våren 2023.  

4.7 Rapportering från föreläsning vid Juridiska fakulteten i Lund, Medicinsk rätt i praktiken, den 8 september 2022

Lotta Eriksson föreläste på temat medicinsk rätt i praktiken för studenter som läser medicinsk rätt vid den juridiska fakulteten i Lund den 8 september.  

4.8 Brev från allmänheten ang. Smers tidigare uttalande om hälso- och sjukvårdspersonalens moraliska skyldighet att vaccinera sig mot covid-19

Lotta Eriksson berättade att rådet fått brev från allmänheten med förfrågan om att åter analysera frågan om hälso- och sjukvårdspersonalens moraliska skyldighet att vaccinera sig mot covid-19. Rådet planerar inga ytterligare åtgärder i samband med detta.

4.9 Nominering av expert till utredningen En mer ändamålsenlig och effektiv ordning för de nationella vaccinationsprogrammen och det nationella vaccinationsregistret. Dir. 2022:109

Lotta Eriksson meddelande att Smer nominerat Kerstin Nilsson och Nils-Eric Sahlin som experter i utredningen.

5 Omvärldsbevakning

Ingen hade några kommentarer på utskickat PM. Den nya ordningen att varje deltagare i sammanträdet ska presentera minst en ”spaning” prövades för första gången.

Rådets medlemmar lyfte fram ett axplock av ämnen uppfångade i omvärldsbevakningen, till exempel: prioriteringsplattformen, bemanning – kompetens – ekonomi inom vården, artificiella könsceller, abortfrågan, lärdomar från coronapandemin, digitala hälsotjänster för barn, undanträngning i vården pga. pandemin, samt jämlik förebyggande vård.

6 Uppföljning Almedalsveckan

Sven-Eric Söder redogjorde för hur det gick i Visby med Smers program, som omfattade alternativa fakta (ang. covid-19-vaccinering), dyra läkemedel och xenotransplantation. Det var ett framgångsrikt arrangemang, välorganiserat och välbesökt och med bra diskussioner. Bland annat tidningen Dagens medicin och LäkemedelsVärlden uppmärksammade seminarierna i ett par artiklar.

7 Smers etikpristagare 2022

Carolina Östgren föredrog kriterierna för priset. Priskommittén, bestående av Lina Nordquist, Sofia Nilsson samt Sven-Eric Söder, presenterade sitt förslag till pristagare och prismotivering. Rådet beslutade i enlighet med förslaget. Pristagaren kommer att offentliggöras på Etikdagen den 8 december.

8 Remisser

8.1 Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram (SOU 2022:22)

Michael Lövtrup redogjorde för förslaget till remissvar. Rådet beslutade att anta det efter vissa justeringar.

8.2 God tvångsvård – trygghet, säkerhet och rättssäkerhet vid psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård (SOU 2022:40)

Carolina Östgren sammanfattade innehållet i betänkandet. Siktet är inställt på att besluta remissvaret på nästa sammanträde. En arbetsgrupp bestående av Sofia Nilsson, Mikael Sandlund, Lilas Ali och Titti Mattsson tillsattes.

8.3 Nästa steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer (SOU 2022:41)

Michael Lövtrup sammanfattade innehållet i betänkandet. En arbetsgrupp bestående av Sofia Nilsson, Yasmine Bladelius, Lilas Ali, Göran Collste och Kerstin Nilsson tillsattes. Remissen ska besvaras senast den 15 november 2022.

8.4 Promemorian Regler om privata sjukvårdsförsäkringar inom den offentligt finansierade hälso- och sjukvården (Ds 2022:15)

Lotta Eriksson redogjorde för remissen. Smer beslutade att besvara remissen. Beslut om remissvar fattas på kommande sammanträde.

8.5 Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om kvalitets- och säkerhetsstandarder för ämnen av mänskligt ursprung avsedda för användning på människor och upphävande av direktiven 2002/98/EG och 2004/23/EG, COM (2022) 338 final

Michael Lövtrup sammanfattade innehållet i förslaget. Rådet beslutade att inte besvara remissen.

9 Uppföljning av pågående arbete

9.1 Hälsodata

Lotta Eriksson berättade att remissvaret gällande förslaget till EU-förordning om det europeiska hälsodataområdet skickats in. Kort om-texten för Hälsodata är fortfarande under beredning.

9.2 Antologin om coronapandemin och kommande etikdag den 8 december

Lotta Eriksson berättade att projektet med antologin ligger lite efter planen och att publicering troligen sker senare än först planerat.

9.3 Fosterdiagnostik och PGT

Carolina Östgren berättade om ungdomsdialogen angående fosterdiagnostik och PGT som planeras till den 13 oktober i Bankhallen. Programmet kommer att skickas ut inom kort. Tre gymnasier har anmält intresse och även deltagare från Svenskt nätverk för information kring fosterdiagnostik (Snif) kommer.

9.4 Syntetiska embryon och 14-dagars regeln

Lotta Eriksson berättade att planen är att publicera en kort om-text om syntetiska embryon i år, även på engelska, samt att fortsätta arbetet med ett yttrande från Smer. Hon berättade vidare att norska bioteknologirådet också påbörjat en beredning av frågorna och att ett yttrande från dem väntas i november.

9.5 Möte med SKR:s etiknätverk

Michael Lövtrup drog status för förberedelserna för mötet den 6 oktober 2022.

10 Utkast till publikation Smer kommenterar Opportunistisk genomscreening

Michael Lövtrup gick igenom bakgrunden samt refererade kort ett möte som han och Nils-Eric Sahlin haft med styrelsen för Svensk förening för medicinsk genetik och genomik. Rådet diskuterade och lämnade synpunkter på utkastet. Tanken är att besluta texten på nästa sammanträde.

11 Xenotransplantation

Carolina Östgren berättade om utvecklingen inom området. Planen är att besluta yttrandet på sammanträdet i oktober.

Erik Berglund, docent i experimentell transplantationskirurgi vid Karolinska institutet, även verksam i New York, och Olle Korsgren, professor i transplantationsimmunologi, Uppsala universitet, deltog digitalt för att presentera sina perspektiv på, och diskutera aktuella frågor, inom ämnet xenotransplantation.

12 Preliminära sammanträdesdatum 2023

 • 2-3/2 Planeringssammanträde (förläggs i februari, alternativt i juni såsom 2022)
 • 31/3
 • 5/5
 • 24/5 ev. möte med EGE
 • 25-26/5 NEC FORUM, samt den 24/5 ett eftermiddagsmöte i samarbete med EEG
 • 15-16/6 (om det blir internat i februari enbart sammanträde den 16/6)
 • 8/9
 • 26/10 Etikpristagarens seminarium
 • 27/10
 • 7/12 Etikdagen
 • 8/12

13 Övriga frågor

Ingen övrig fråga hade anmälts.

Vid protokollet
Maria Zetterström
Sekreterare

Justeras
Sven-Eric Söder
Ordförande