Protokoll fört vid sammanträde med Statens medicinsk-etiska råd (Smer) den 18 februari 2022

Närvarande
Sven-Eric Söder (ordförande)
Michael Anefur
Åsa Gyberg-Karlsson (på distans)
Ulrika Jörgensen (t o m p. 9.2)
Sofia Nilsson (t o m p. 9.1)
Anton Nordqvist
Lilas Ali
Göran Collste
Titti Mattsson (t o m p. 9.2)
Kerstin Nilsson
Olle Olsson
Bengt Rönngren
Nils-Eric Sahlin
Mikael Sandlund
Marie Sten

Sekretariat
Lotta Eriksson
Michael Lövtrup
Maria Zetterström
Carolina Östgren

Frånvarande
Emil Bergschöld
Magnus Harjapää
Dag Larsson
Lina Nordquist

1 Inledning

Mötet inleddes med att ordförande Sven-Eric Söder hälsade välkommen till mötet och därefter presenterade sig Carolina Östgren, sekretariatets nyanställda utredningssekreterare. Maria Zetterström informerade om vilka rådsmedlemmar som anmält förhinder.

Bengt Rönngren meddelade att beredning av entledigande av Emil Bergschöld och ett nytt förordnande för en sakkunnig från Socialstyrelsen pågår på Socialdepartementet.

2 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

3 Jävs- eller intressekonflikter

Carolina Östgren anmälde jäv för punkten 9.2.

4 Anmälningar

4.1 Möte med Familjeläkarna

Sven-Eric Söder och Göran Collste mötte den 27 januari 2022 företaget Familjeläkarna och fick bland annat veta mer om deras etiska råd. Vårdsituationen under pandemin med svåra etiska avvägningar togs upp och även generella ledarskapsfrågor, samt Smers roll i allmänhet.

4.2 SKR:s etiknätverk

Olle Olsson tackades för inbjudan till SKRs etiknätverk som sammanträdde den 17 februari då Sven-Eric Söder fick möjlighet att presentera sig och även delta i en allmän diskussion om etiska frågor.

4.3 Remiss Reglering av privata sjukvårdsförsäkringar (SOU 2021:80)

Remissvaret slutjusterades och beslutades per capsulam den 3 februari 2022.

4.4 Remiss Utkast till lagrådsremiss Vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen och ändring av det kön som framgår av folkbokföringen

Remissvaret slutjusterades och beslutades per capsulam den 4 februari 2022.

4.5 Metoden ”Standardiserade vårdförlopp”

Nätverket mot olämplig styrning av vården har i ett brev till Smer begärt att Smer gör en etisk granskning av metoden ”Standardiserade vårdförlopp”. Rådet beslutade att inte gå vidare i ärendet och gav sekretariatet i uppgift att besvara förfrågan.

4.6 Nordiska bioetikrådet

Kerstin Nilsson, sakkunnig i Smer, har utsetts till medlem i Nordiska bioetikrådet.

5 Omvärldsbevakning

Rådet gick igenom bilaga C med omvärldsbevakningen. Nyheter på Smers webbplats är en ”följ-debatten-sida” för etiska aspekter angående dödshjälp och även en ny temasida om Xenotransplantation.

Bland annat diskuterades det aktuella ämnet dyra läkemedel, och även den uppmärksamhet som Smers Etikpristagarseminarium fick i december.

6 Verksamhetsberättelse 2021

Lotta Eriksson presenterade verksamhetsberättelsen för 2021, och sammanträdet godkände den.

7 Verksamheten 2022

7.1 Inför verksamheten 2022

Lotta Eriksson presenterade Smers planer för 2022.

7.2 Verksamhetsplan 2022

Lotta Eriksson presenterade förslaget till verksamhetsplan för 2022 som tagits fram i samråd med ordföranden. Rådet antog verksamhetsplanen efter diskussion och justering.

Rådet beslutade att under 2022 inte anordna s.k. regiondialoger med enskilda regioner. Den regionala samverkan under året kommer främst ske genom ett gemensamt möte med etiknät-verket med representanter från varje region. Rådet framhöll att det är av vikt att rådet framö-ver följer upp det tidigare arbete om artificiell intelligens inom hälso- och sjukvården. Sekrete-riatet gavs i uppdrag att under året starta en beredning kring möjliga framtida projekt om om-rådet.

7.2.1 Förslag på kommande beredningar

Under 2022 fortsätter arbetet med bland annat Genetisk integritet 2.0.

7.2.2 Inför Almedalen 2022

Lotta Eriksson bad om besked angående vilka rådsmedlemmar som kommer att vara på plats i Visby under Almedalsveckan, och bad även om förslag på programpunkter. Rådet gav sekre-tariatet mandat att i samråd med ordföranden att välja ämnen till de tre fruskostsamtal som planeras.

7.3 Inför trilateralt möte

Det trilaterala mötet med Danmarks och Norges medicinsk-etiska råd hålls den 5-6 maj, Lotta Eriksson redogjorde för arbetet med programmet.

8 Genredigering

8.1 Etisk analys och rekommendationer

Michael Lövtrup presenterade de senaste stegen i arbetet med rapporten och utskickade av-snittdiskuterades. Rådet beslutade om vissa justeringar i kapitlet etisk analys och planen är att en slutlig rapporttext behandlas av sekretariatet och att beslut om publicering därefter fattas per capsulam.

8.2 Preliminär kommunikationsstrategi

Lotta Ericsson berättade om planerna framåt för rapporten – efter de sista finslipningarna är tanken att den ska publiceras i slutet på mars. Eventuellt blir det även en debattartikel och ett seminarium.

9 Remisser

9.1 Från delar till helhet – En reform för samordnade, behovsanpassade och person-centrerade insatser till personer med samsjuklighet (SOU 2021:93)

Carolina Östgren föredrog översiktligt innehållet i betänkandet. Rådet beslutade att besvara remissen. En arbetsgrupp tillsattes bestående av Lilas Ali, Michael Anefur, Titti Mattsson och Mikael Sandlund.

9.2 Granskning av Rättsmedicinalverkets metod för medicinsk åldersbedömning i asylprocessen. SOU 2021:84

Carolina Östgren presenterade ärendet, och lämnade därefter rummet under rådets diskussion på grund av. jäv (Carolina är sekreterare i utredningen).

En arbetsgrupp bestående av Nils-Eric Sahlin, Olle Olsson, Mikael Sandlund, Ulrika Jörgensen och Titti Mattsson anmälde intresse. Michael Lövtrup och Lotta Eriksson tar fram ett kort svarsförslag som arbetsgruppen får ta ställning till.

10 Smer kommenterar Robotar och god vård (Smer 2022:X)

Lotta Eriksson berättade om arbetet med texten som rådet fattade beslut om att ta fram redan i våras . Rådet gav sina synpunkter på utkastet till text. Efter uppdatering av texten baserat på diskussionen under mötet skickar Lotta ut den för synpunkter och beslut.

11 Sen selektiv fosterreduktion

Tidsplanen för ärendet om sen selektiv fosterreduktion har förskjutits på grund av andra brådskande ärenden. En ny tidsplan för ärendet presenterades och beslutades.

12 Övriga frågor

Ingen övrig fråga hade anmälts.

Vid protokollet
Maria Zetterström
Sekreterare

Justeras
Sven-Eric Söder
ordförande