Protokoll fört vid extra sammanträde (digitalt) med Statens medicinsk-etiska råd (Smer) den 27 januari 2022

Närvarande
Sven-Eric Söder (ordförande)
Michael Anefur
Åsa Gyberg-Karlsson
Magnus Harjapää
Ulrika Jörgensen
Sofia Nilsson
Lina Nordquist
Anton Nordqvist
Lilas Ali
Göran Collste
Titti Mattsson
Kerstin Nilsson
Olle Olsson (t o m p. 5.1)
Nils-Eric Sahlin
Marie Stéen

Sekretariat
Lotta Eriksson
Michael Lövtrup
Maria Zetterström

Frånvarande
Dag Larsson
Emil Bergschöld
Bengt Rönngren
Mikael Sandlund

1 Inledning

Mötet inleddes med att ordförande Sven-Eric Söder hälsade välkommen till mötet och Lotta Eriksson informerade om vilka rådsmedlemmar som anmält förhinder.

2 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

3 Jävs- eller intressekonflikter

Olle Olsson anmälde jäv för punkten om svaret på remissen om reglering av privata sjukvårdsförsäkringar.

4 Anmälningar

4.1 Info om beredningen angående yttrandet till Folkhälsomyndigheten (FHM) vad gäller vaccination mot Covid-10 för barn och ungdomar 5-11 år

Smer fattade beslut per capsulam om yttrande till Folkhälsomyndigheten den 27 december, vilket sedan tillställdes myndigheten. Yttrandet offentliggörs idag på Smers webbplats, efter att FHM idag offentliggjorde sina rekommendationer i frågan.

4.2 Nyanställd på sekretariatet

Carolina Östgren börjar den 1 februari 2022 som utredningssekreterare på Smers sekretariat.

4.3 Europakommissionens Etikråd, European Group of Ethics, EGE

Rådet meddelades att Nils-Eric Sahlin har fått fortsatt mandat som medlem av EGE.

5 Remisser

5.1 Utkast till lagrådsremiss Vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen och ändring av det kön som framgår av folkbokföringen

Michael Lövtrup redogjorde för arbetsgruppens arbete och de diskussioner som förts och presenterade sekretariatets förslag till remissvar. Rådet diskuterade förslaget. Magnus Harjapää meddelade att han avstår från att delta i beslut om remissen. Sekretariatet ser över förslaget baserat på diskussionen och skickar ut en ny version. Remissvaret ska lämnas senast den 8 februari, därför fattas beslut om svaret per capsulam.

5.2 Reglering av privata sjukvårdsförsäkringar – ökad kunskap och kontroll
(SOU 2021:80)

Olle Olsson deltog ej i diskussionen pga. jäv.

Lotta Eriksson presenterade arbetsgruppens arbete och bekräftade även att Smer fått anstånd att lämna in remissvaret något senare än sista svarsdatum.

Sekretariatet ser över förslaget baserat på diskussionen som hölls på mötet och återkommer med en ny version av remissvaret. Därefter fattas beslut om svaret per capsulam.

6 Övriga frågor

Ingen övrig fråga togs upp.

Vid protokollet
Maria Zetterström
sekreterare

Justeras
Sven-Eric Söder
ordförande